دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پهنای باند اختصاصی اینترنت
چهارشنبه، 21 شهریور 1397
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پهنای باند اختصاصی اینترنت
دانشگاه کردستان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پهنای باند اختصاصی اینترنت مورد نیاز خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: 1397/6/19 ساعت 15
مهلت دریافت اسناد مناقصه ازتاریخ انتشار در سامانه ستاد: 1397/06/22 ساعت 19
مهلت ارائه پیشنهاد: 1397/07/01 ساعت 19
زمان بازگشایی پیشنهادات: 1397/07/02 ساعت 10 صبح
شماره ثبت این مناقصه در سامانه ستاد 200974642000011 می‌باشد.
سپرده شرکت درمناقصه 250000000 (دویست و پنجاه میلیون) ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به حساب 1108045619 بانک تجارت بنام وجوه سپرده دانشگاه کردستان می‌باشد.
نشانی مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ارائه پاکت الف: سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، ساختمان سازمان مرکزی، مدیریت امور حقوقی وقراردادها
تلفن واحد فناوری اطلاعات جهت پاسخگویی فنی به سوالات: 33624010-087 دانشگاه کردستان
 
منبع: مدیریت امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه کردستان
 
پورتال اخبار
آمار بازدید خبر
کاربران آنلاین 265
امروز 3995
دیروز 6440
ماه جاری 231734
سال جاری 1847195
از ابتدا 8735491
صفحه جاری 115