دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
اولین همایش عرفان و تصوف در کردستان
یکشنبه، 5 مهر 1394
اولین همایش عرفان و تصوف در کردستان
انجمن علمی فقه و حقوق شافعی (ره) دانشگاه کردستان برگزار میکند.
 
پورتال اخبار