دسترسی سریع
ردیف نوع فعالیت عنوان دانشجو استاد راهنما زمان مکان
1 دفاع ارشد مطالعه ای بر استفاده از تنک بودن در براورد بردار رگرسیونی فریبا رحیمی دکتر خسرو فضلی 95/07/12 آمفی تئاتر علوم پایه
2
دفاع دکتری مطالعه ای بر ازمون فرض های همزمان ایران ملایی دکتر خسرو فضلی 95/07/12 آمفی تئاتر علوم پایه
3
دفاع ارشد معیارهای ارزیابی و انتخاب طرح های کاوش بهینه شیدا حمیدی دکتر نبز اسمعیل زاده 95/7/17 آمفی تئاتر علوم پایه
4 دفاع ارشد مطالعه ای بر انتخاب طرح های عاملی کسری با استفاده از معیارهای بهینگی مینمیاکس شیدا رمضانی دکتر نبز اسماعیل زاده 95/10/7 آمفی تئاتر علوم پایه
5 دفاع ارشد مطالعه ای بر ازمون های فرض ناپارامتری برای تابع شدت فرایند های پوراسون ناهمگن پروین قادری دکتر خسرو فضلی 95/11/20 آمفی تئاتر علوم پایه
6 دفاع ارشد مطالعه ای بر انحراف های بزرگ برای انتگرال تصادفی نسبت به فرایند پوراسون ناهمگن صدریه یوسفی دکتر خسرو فضلی 95/11/19 آمفی تئاتر علوم پایه
7 سمینار ارشد شناسایی اثرات مکانی و پراکندگی در طرح های عاملی دو سطحی تک تکراری مژگان مجیدی دکتر نبز اسمعیل زاده 95/12/16 آمفی تئاتر علوم پایه
8 سمینار ارشد شناسایی بررسی نمودارهای کنترل بر فرایند مصرف برق روژین رحیمی دکتر کورش دادخواه 95/12/21 آمفی تئاتر علوم پایه
9 سمینار ارشد ساخت طرح های عاملی کسری دو سطحی براساس معیار کمینه ی انحراف شرمین نادری دکتر نبز اسماعیل زاده 96/03/31 آمفی تئاتر علوم پایه
10 دفاع ارشد مطالعه ای بر روش های تحلیل طرح های عاملی دو سطحی تک تکراری مژگان مجیدی دکتر نبز اسماعیل زاده 96/11/21 آمفی تئاتر علوم پایه
11 سمینار ارشد کارایی نسبی مجانبی در ازمون های اماری اسماعیل نصیری دکتر خسرو فضلی 97/02/19 آمفی تئاتر علوم پایه
12 سمینار ارشد انتخاب طرح های عاملی کسری دو سطحی با استفاده از معیار تجزیه تعمیم یافته ئارام مجید دکتر نبز اسماعیل زاده 97/02/19 آمفی تئاتر علوم پایه
13 دفاع ارشد بررسی نمودارهای کنترل فرایند اماری استوار روژین رحیمی دکتر کورش دادخواه 97/06/20 آمفی تئاتر علوم پایه
14 دفاع ارشد مطالعه ای بر کارایی نسبی مجانبی در ازمون های اماری اسماعیل نصیری دکتر خسرو فضلی 97/06/20 آمفی تئاتر علوم پایه
15 دفاع ارشد رگرسیون استوار به روش هسته براساس توابع تاثیر و وزن شیدا نوذری دکتر کورش دادخواه 97/06/20 آمفی تئاتر علوم پایه
16 دفاع ارشد مروری بر معیارهای انتخاب طرح های عاملی کسری دو سطحی ئارام مجید محمد امین دکتر نبز اسمعیل زاده 97/06/20 آمفی تئاتر علوم پایه
17 سمینار ارشد بررسی روش های برای کنترل نرخ کشف نادرست در ازمون فرض های چند گانه سمیه محمدی دکتر خسرو فضلی 97/07/21 آمفی تئاتر علوم پایه
18 دفاع ارشد بررسی روشهایی برای کنترل نرخ کشف نادرست در ازمون فرض های چند گانه سمیه محمدی دکتر خسرو فضلی 97/11/15 آمفی تئاتر علوم پایه