دسترسی سریع
سمینارها و دفاعهای گروه ریاضی
ردیف نوع فعالیت عنوان دانشجو استاد راهنما زمان مکان
  دفاع از پایان نامه مجتمع سادگی وکوردال بودن انها محمدیان اسریندکتر  سلیمان جهان علی 98/9/2 آمفی تتاتر دانشکده علوم پایه
  دفاع از پایان نامه طول و منظم بودن ایده آل اولیه مدول فلاحی چیمن دکتر مافی امیر 6/9/98 سالن جلسات دانشکده علوم پایه
  دفاع  روش شبه طیفی غیر کلاسیک برای حل مسائل حساب تغییرات اسمعیل پور شیرین

دکتر علی پناه امجد  26/9/98 سالن جلسات دانشکده علوم پایه
  دفاع دکتری    تقریبات و عملگرهای غیر خطی در فضای هیلبرت  سید محسن حسینی دکتر شهرام سعیدی

98/08/01 سالن جلسات طبقه ششم دانشکده علوم پایه

  دفاع ارشد بررسی دو تصویر -کانز برای چبرهای باناخ دوگان ابوالقاسمی نوره بی نظیردکتر اقبال قادری  01/08/98 آمفی تتاتر دانشکده
1 دفاع ارشد روش های حل کم – رتبه برای معادلات دیفرانسیل کسری ازاد درودی دکتر شاهرخ اسماعیلی 95/07/07 آمفی تئاتر علوم پایه
2 دفاع ارشد روش های بدون شبکه خطوط برای حل معادله kdv با استفاده از توابع پایه ای شعاعی فرید نجفی دکتر کمال شانظری 95/07/18 آمفی تئاتر علوم پایه
3 دفاع ارشد کاربرد روش هم محلی اسپلاین برای معادلات ولترای کوردیال سنبل قادری دکتر محمد قاسمی 95/07/17 آمفی تئاتر علوم پایه
4 سمینار ارشد بررسی خواص g- قاب ها روی فضا های هیلبرت و هیلبرت * c- مدول ها وفا خرامانی دکتر صابر ناصری 95/07/10 آمفی تئاتر علوم پایه
5 دفاع ارشد روش بدون شبکه براساس توابع پایه شعاعی از نوع درونیابی هرمیتی محمد امید احمدی دکتر کمال شانظری 95/07/18 آمفی تئاتر علوم پایه
6 دفاع ارشد تعمیم قاعده ی ساروس و قاعده ی لاپلاس در بسط دترمینان ها و کاربردهای دترمینان صدیق حیدریان دکتر محمد ظاهر کاظمی بانه 95/07/18 آمفی تئاتر علوم پایه
7
دفاع ارشد قضایای ارگودیک غیر خطی در فضاهای آدامارد مریم اقایی دکتر شهرام سعیدی 95/07/26 آمفی تئاتر علوم پایه
8 دفاع ارشد همگرایی جواب های شمول های تفاضلی روناک بهفر دکتر شهرام سعیدی 95/07/25 آمفی تئاتر علوم پایه
9 دفاع ارشد نتایجی درخصوص معکوس درازین تعمیم یافته بخی ماتریس های بلوکی در جبر باناخ نسرین بینایی دکتر منصور دانا 95/07/27 آمفی تئاتر علوم پایه
10 سمینار ارشد معکوس درازین شامل رابطه های دوتایی وزن دار شده فریبا علیخانی دکتر منصور دانا 95/09/03 آمفی تئاتر علوم پایه
11
سمینار ارشد موضعی سازی تک جمله ای و ایده ال های پلی ماترویدال فاطمه اسکندری دکتر امیر مافی 95/09/22 آمفی تئاتر علوم پایه
12 سمینار ارشد معرفی مترهایپربولیک و بررسی خواص ان گلاله سیفی دکتر محمد علی اردلانی 95/10/06 آمفی تئاتر علوم پایه
13 سمینار ارشد معرفی فضای HP و بررسی برخی خواص آن مهتاب محمدی دکتر محمد علی اردلانی 95/10/13 آمفی تئاتر علوم پایه
14 جلسه دفاع جبرهای عملگری تعیین شده با حاصلضرب صفر حمید رضا الیاسی دکتر هوگر قهرمانی 95/10/01 آمفی تئاتر علوم پایه
15 سمینار ارشد میانگین پذیری ایدالی از جبرهای باناخ سیران وکیلی نژاد دکتر صابر ناصری 95/10/7 آمفی تئاتر علوم پایه
16 سمینار ارشد معرفی مترهایپربولیک و بررسی خواص ان گلاله سیفی دکتر محمد علی اردلانی 95/10/6 آمفی تئاتر علوم پایه
17 سمینار ارشد نگاشت های جمعی نگهدارنده معکوس درازین پروانه کریمی دکتر هوگر قهرمانی 95/10/7 آمفی تئاتر علوم پایه
18 دفاع ارشد مقایسه‌ی روشهای گالرکین ناپیوسته و یک روش تفاضل متناهی مرتبه دو برای معادله‌ی موج کسری امجد حبیبی دکتر فردین ساعدپناه 95/10/15 آمفی تئاتر علوم پایه
19 دفاع ارشد گسسته سازی زمانی معادلات انتگرو – دیفرانسیل سهموی و هذلولوی خطی با روش .. فاطمه اصل جعفری دکتر فردین ساعدپناه 95/10/15 آمفی تئاتر علوم پایه
20 سمینار ارشد  درباره ی معکوس درازین عکلگر ماتریس ها ناصر مفاخری دکتر منصور دانا  95/10/14 آمفی تئاتر علوم پایه
21 سمینار ارشد  قضیه هیله – یوشیدا و کاربردهای آن م‍ژگان سلیم پور دکتر هوگر قهرمانی   95/10/14 آمفی تئاتر علوم پایه
22 سمینار ارشد  روش هم محلی اسپلاین درجه دوم برای حل معادلات سهموی خطی یک بعدی زیبا عظیم خانی  دکتر محمد قاسمی    95/10/15 آمفی تئاتر علوم پایه
23 سمینار ارشد گراف مقسوم علیه صفر یک مجموعه جزئا مرتب نسبت به یک ایده ال کیوان نسلی دکتر علی سلیمان جهان    95/10/9 آمفی تئاتر علوم پایه
24 سمینار ارشد سریهای پوچ توان و حل پذیر وریشه معتمد وزیری دکتر محمد زرین    95/7/25 آمفی تئاتر علوم پایه
25 دفاع ارشد  اریب لورن و نتیجه ای در مورد نگاشتهایی که تعویض پذیری قوی را حفظ می کنند  زیبا صیادی پور دکتر محمد نادر قصیری  95/11/23  آمفی تئاتر علوم پایه
26 دفاع ارشد مطالعه ی توپولوژی های باز –نقظه و هم نقطه باز روی ... وحید پشته کشی دکتر مصطفی قادرمرزی 95/11/24 آمفی تئاتر علوم پایه
27 دفاع ارشد هم مکانی طیفی مستطیلی فاطمه قادرمرزی دکتر شاهرخ اسماعیلی 95/11/30 آمفی تئاتر علوم پایه
28 دفاع ارشد σ- انقباض پذیری تقریبی و σ- میانگین پذیری تقریبی از جبرهای باناخ زهرا نظری دکتر صابر ناصری 95/11/25 آمفی تئاتر علوم پایه
29 دفاع ارشد ایده ال سازی و قضیه های اندرسون 2 آرزو فاتحی
دکتر امیر مافی 95/11/30 آمفی تئاتر علوم پایه
30 دفاع ارشد
برخی خواص قاب ها و g- قاب ها در فضا های ... وفا خرامانی دکتر صابر ناصری 95/11/27 آمفی تئاتر علوم پایه
31 سمینار ارشد بعضی خواص حسابی ایده ال های ماترویدال سیده ارزو حسینی امیر مافی 95/12/15 آمفی تئاتر علوم پایه
32 سمینار ارشد مشتق ها و دو مشتق های توسیع های بدیهی و حلقه ی ماتریسی های بالا مثلثی ساغره کامگاری دکتر محمد نادر قصیری 96/02/31 آمفی تئاتر علوم پایه
33 دفاع ارشد σ- میانگین پذیری ایده الی از جبرهای باناخ سیران وکیلی نژاد دکتر صابر ناصری 96/02/31 آمفی تئاتر علوم پایه
34 سمینار ارشد معرفی اندازه کارلسون سمیه چناری دکتر محمد علی اردلانی 96/02/25 آمفی تئاتر علوم پایه
35 سمینار ارشد توپولوژی الکساندروف ارزو اصلانی دکتر محمد ظاهر کاظمی بانه 96/03/08 آمفی تئاتر علوم پایه
36 سمینار ارشد جبر لاکس مهدی باباخانی دکتر محمد ظاهر کاظمی بانه 96/03/08 آمفی تئاتر علوم پایه
37 سمینار ارشد حل مسائل حساب تغییرات با استفاده از اسپلاین مکعبی کامران ریحانی دکتر محمد قاسمی 96/03/13 آمفی تئاتر علوم پایه
38
سمینار ارشد نقاط جاذب و ویژگی های نقطه ثابت مشترک ژیلا مجیدی دکتر شهرام سعیدی 96/03/10 آمفی تئاتر علوم پایه
39 سمینار ارشد برخی گونه ها از انقباض مجانبی ژاله پشابادی
دکتر شهرام سعیدی
دکتر صابر ناصری
96/03/09 آمفی تئاتر علوم پایه
40 سمینار ارشد روشی برای حل سریع معادلات دیفرانسیل غیر خطی با مشتقات جزیی پریناز وزیری تبار دکتر محمد قاسمی 96/03/13 آمفی تئاتر علوم پایه
41 سمینار ارشد شناسایی ایده ال های ماکسیمال مهدی ابراهیمی دکتر مصطفی قادرمرزی 96/03/17 آمفی تئاتر علوم پایه
42 سمینار ارشد فشرده سازی استون چک سمیرا ابراهیمی دکتر مصطفی قادرمرزی 96/03/17 آمفی تئاتر علوم پایه
43 سمینار ارشد روش بدون شبکه پترو- گالرکین محلی ... شادیه گل اندامی دکتر کمال شانظری 96/4/10 آمفی تئاتر علوم پایه
44 دفاع ارشد روش هم محلی اسپلاین درجه ی دوم برای حل معادلات سهموی خطی یک بعدی زیبا عظیم خانی دکتر محمد قاسمی 96/4/20 آمفی تئاتر علوم پایه
45 دفاع ارشد مشتق ها و دو مشتق ها توسیع های بدیهی و حلقه ی ماتریس های ... ساغره کامگاری دکتر محمد نادر قصیری 96/4/20 آمفی تئاتر علوم پایه
46 دفاع دکتری ضرایب هیلبرت بازگشتی مرتبه بالاتر مدول های دومدرج و ... سید شهاب ارکیان دکتر امیر مافی 96/4/26 آمفی تئاتر علوم پایه
47 دفاع ارشد نگاشت های نگهدارنده ی معکوس درازین پروانه کریمی دکتر هوگر قهرمانی 96/6/20 آمفی تئاتر علوم پایه
48 دفاع ارشد گره های هم مکانی بهینه برای عملگرهای کسری سمیه ایرتوند دکتر شاهرخ اسماعیلی 96/6/26 آمفی تئاتر علوم پایه
49 سمینار ارشد منظم پذیری و میانگین پذیری ضرب لائو در جبرهای باناخ روژین کنعانی دکتر صابر ناصری 96/6/21 آمفی تئاتر علوم پایه
50 سمینار ارشد تعمیمی از میانگین پذیری ضعیف جبرهای باناخ سویبه حسینی دکتر صابر ناصری 96/6/21 آمفی تئاتر علوم پایه
51 دفاع ارشد عملگرهای ترکیب وزنی کراندار، فشرده و شاتن بین فضای برگمن وزنی سمیه چناری دکت محمد علی اردلانی
96/6/20 آمفی تئاتر علوم پایه
52 دفاع ارشد تعمیم ها ، مثال ها و مثال های نقض در انالیز و یهینه سازی مژگان سلیم پور دکتر شهرام سعیدی 96/07/03 آمفی تئاتر علوم پایه
53 دفاع ارشد حل عددی معادلات دیفرانسیل با روش کوادراتور دیفرانسیلی بر پایه ی بی اسپلاین درجه سوم اصلاح شده پریناز وزیری تبار دکتر محمد قاسمی 96/08/17 آمفی تئاتر علوم پایه
54 دفاع ارشد ساختارهای توپولوژی مرتب آرزو اصلانی دکتر محمد ظاهر کاظمی بانه 96/09/27 آمفی تئاتر علوم پایه
55 دفاع ارشد تعمیمی از میانگین پذیری ضعیف جبرهای باناخ سویبه حسینی دکتر صابر ناصری 96/10/20 آمفی تئاتر علوم پایه
56 دفاع ارشد شرط میانگین لیپشیتس فضای برگمن مهتاب محمدی دکتر محمد علی اردلانی 96/10/30 آمفی تئاتر علوم پایه
57 دفاع ارشد شبه ترتیب های وزندار شده، معکوس درازین تعمیم یافته فریبا علیخانی دکتر منصور دانا 96/11/01 آمفی تئاتر علوم پایه
58 دفاع ارشد موضعی سازی تک جمله ای و ایده ال های پی ماترویدال فاطمه اسکندری دکتر امیر مافی 96/11/25 آمفی تئاتر علوم پایه
59 سمینار ارشد طیف عملگرهاو برد عددی سیده نسرین فاروقی دکتر هوگر قهرمانی 96/11/02 آمفی تئاتر علوم پایه
60 سمینار ارشد Ø دو تخت و Ø دو تصویر جبرهای باناخ سارا نوروزی دکتر صابر ناصری 96/11/02 آمفی تئاتر علوم پایه
61 سمینار ارشد بررسی برخی خواص تحلیلی با میانگین نوسانی کراندار سیده ایدن حسینی
دکتر محمد علی اردلانی
دکتر هوگر قهرمانی
96/11/01 آمفی تئاتر علوم پایه
62 دفاع ارشد مطالعه روابط بین c((x) و c(y) از طریق ایده ال های اول ... مهدی ابراهیمی دکتر مصطفی قادرمرزی 96/11/08 آمفی تئاتر علوم پایه
63 دفاع ارشد حل مسائل حساب تغییرات با استفاده از توابع بی اسپلاین مکعبی کامران ریحانی دکتر محمد قاسمی 96/11/10 آمفی تئاتر علوم پایه
64 دفاع ارشد حل تقریبی انتگرال های با نوسان زیاد با استفاده از توابع شعاعی فهیمه شهبازپور دکتر امجد علیپناه 96/11/11 آمفی تئاتر علوم پایه
65 دفاع ارشد حل عددی تبدیل هنکل با استفاده از پایه های قطعه ای پیوسته سودابه ظاهری دکتر امجد علیپناه 96/11/11 آمفی تئاتر علوم پایه
66 دفاع ارشد بررسی خواص توابع تحلیلی با میانگین نوسانی کراندار سیده ایدان حسینی
دکتر محمد علی اردلانی
دکتر هوگر قهرمانی
96/11/18 آمفی تئاتر علوم پایه
67 دفاع ارشد روش های بدون شبکه بر پایه فرم ضعیف - قوی شادیه گل اندامی دکتر کمال شانظری 96/11/23 آمفی تئاتر علوم پایه
68 دفاع ارشد منظم پذیری و میانگین پذیری ضرب لانو در جبرهای باناخ روژین کنعانی دکتر صابر ناصری 96/11/21 آمفی تئاتر علوم پایه
69 دفاع ارشد ویژگی های نقطه ثابت نم گروه ها برای مجموعه های بی کران ژیلا مجیدی دکتر شهرام سعیدی 96/11/24 آمفی تئاتر علوم پایه
70 دفاع ارشد روشهای بدون شبکه بر پایه فرم ضعیف - قوی شادیه گل اندامی دکتر کمال شانظری 96/11/23 آمفی تئاتر علوم پایه
71 دفاع دکتری خواص مجانبی منحنی ها و کاربردها پریسا جمشیدنژاد دکتر شهرام سعیدی 96/11/25 آمفی تئاتر علوم پایه
72 دفاع دکتری مباحثی در حلقه ی کوترانیون های تعمیم یافته و نگاشت های روی... صبریه صفری دکتر محمد نادر قصیری 96/12/02 آمفی تئاتر علوم پایه
73 سمینار ارشد حل مسائل مقدار ویژه چند جمله ای براساس الگوریتم ارلیچ ... عابد مرادی دکتر مراد احمد نسب 97/03/19 آمفی تئاتر علوم پایه
74 سمینار ارشد حل معادلات انتگرال فرد هلم بر پایه ی نگاشت  شبه درونیاب اسپلاین سیده سهیلا شهیدی دکتر محمد قاسمی 97/03/12 آمفی تئاتر علوم پایه
75 سمینار ارشد روش های عددی بر پایه ی شبه – درونیاب بی اسپلاین برای حل معادلاتی از نوع ... شادی محمدی پور دکتر محمد قاسمی 97/03/12
آمفی تئاتر علوم پایه
76 سمینار ارشد خطای پسر و جوابهای حاصل از خطی سازی مسائل مقدار ویژه چند جمله ای روناک اصلانی دکتر مراد احمد نسب 97/03/12 آمفی تئاتر علوم پایه
77 دفاع ارشد بعضی خواص حسابی ایده ال های ماتروایدال سیده ارزو حسینی دکتر امیر مافی 97/04/24 آمفی تئاتر علوم پایه
78 دفاع ارشد مشخصه سازی مرکز سازها روی ... سیده ندا قریشی دکتر هوگر قهرمانی 97/06/25 آمفی تئاتر علوم پایه
79 دفاع دکتری اعضای خودتوان، پوچتوان، معکوس پذیر و مقسوم علی صفر حلقه های متناهی ... حسن چراغپور دکتر محمد نادر قصیری 97/06/18 آمفی تئاتر علوم پایه
80 دفاع ارشد جبرهای مشبکه ای و لانه ای روی هیلبرت .. سامان ستاری دکتر هوگر قهرمانی 97/06/24 آمفی تئاتر علوم پایه
81 دفاع ارشد عناصر تابی در c(x) سمیرا ابراهیمی دکتر مصطفی قادرمرزی 97/06/26 آمفی تئاتر علوم پایه
82 سمینار ارشد مروری بر انواع مسائل مسیریابی با وسایل نقلیه فاطمه عزیزی دکتر ارسلان رحمانی 97/07/17 آمفی تئاتر علوم پایه
83 سمینار ارشد کلاوترهای وتری اسرین محمدیان دکتر علی سلیمان جهان 97/08/12 آمفی تئاتر علوم پایه
84 سمینار ارشد مروری بر قاب ها و قاب هایزیر فضا در فضاهای هیلبرت روناک قادری دکتر اقبال قادری 97/08/15 آمفی تئاتر علوم پایه
85 سمینار ارشد مقدمه ای بر توابع اتو کارولیشن موجک سعیده نیکو ایین دکتر امجد علی‌پناه 97/08/29 آمفی تئاتر علوم پایه
86 سمینار ارشد پولبک و پوش اوت اسعد رشیدی دکتر محمد ظاهر کاظمی بانه 97/09/21 آمفی تئاتر علوم پایه
87 اصلاحیه دفاع ارشد مسائل مقدار ویژه مربعی با ماتریس تعدیل کننده قوی روناک اصلانی دکتر مراد احمد نسب 97/10/05 آمفی تئاتر علوم پایه
88 سمینار ارشد درونیابی گویای گرانیکاهی خطی شادی رشیدی دکتر شاهرخ اسماعیلی 97/10/15 آمفی تئاتر علوم پایه
89 سمینار ارشد مشخصه سازی عناصر در *C- جبرها با استفاده از شعاع عددی گلناز عزیزی دکتر هوگر قهرمانی 97/10/25 آمفی تئاتر علوم پایه
89 دفاع ارشد مسائل مقدار ویژه مربعی با تعدیل کننده کم رتبه عابد مرادی دکتر مراد احمد نسب 97/11/06 آمفی تئاتر علوم پایه
90 ‌دفاع  ارشد‌ ‌روش های عددی بر پایه شبه درونیاب بی اسپلاین برای حل معدالاتی از نوع سوبولف‌ ‌شادی محمد پور‌ دکتر ‌محمد قاسمی‌ 97/11/14 ‌آمفی تئاتر علوم پایه‌
91 ‌دفاع ارشد‌ ‌حل معادلات انتگرال فردهلم بر پایه نگاشت شبه درونیاب اسپلاین‌ ‌سیده سهیلا شهیدی‌ دکتر ‌محمد قاسمی‌ 97/11/14 ‌آمفی تئاتر علوم پایه‌
92 دفاع ارشد طیف عملگرها و برد عددی سیده نسرین فاروقی دکتر هوگر قهرمانی 97/11/17 آمفی تئاتر علوم پایه
93 دفاع  ارشد تقریب مینیماکس گویا با نمایش های گرانیگاهی تطبیقی شادی رشیدی دکتر شاهرخ اسماعیلی 97/11/21 آمفی تئاتر علوم پایه
94 دفاع  ارشد آنالیز روی قابها در فضاهای هیلبرت سارا نوروزی دکتر صابر ناصری 97/11/17 آمفی تئاتر علوم پایه
 95 دفاع  ارشد یک روش شبه درون یاب براساس توابع مولتی کوادراتیک برای مسئله قیمت گذاری  اختیار رضایی هیمن دکتر قاسمی محمد 30/6/98 آمفی تئاتر علوم پایه