دسترسی سریع
ردیف نوع فعالیت عنوان دانشجو استاد راهنما زمان مکان
1 دفاع ارشد ژئو شیمی و رفتار ایزتوپی توده های گرانیتوئیدی حسن سالاران... تهمینه میلانی دکتر حسین عزیزی 95/11/25 آمفی تئاتر علوم پایه
2 دفاع ارشد بررسی اثر تتراد در الگوی پراکندگی خاک های نادر پگماتیت ابراهیم عطار قروه با تاکید بر شواهد ... کیوان محمدی دکتر حسین عزیزی 95/11/24 آمفی تئاتر علوم پایه
3 دفاع ارشد بررسی ژئو شیمیایی و نسبت های ایزوتوپی کمپلکس آذرین- دگرگونی پنجه، جنوب غرب قروه شیما حسن نژاد دکتر حسین عزیزی 95/11/25 آمفی تئاتر علوم پایه
4
دفاع ارشد ژئو شیمی نهشته های گوانو غار کرفتو دیواندره نسیم حقیقت جو دکتر هادی امین رسولی 95/11/25 آمفی تئاتر علوم پایه
5
دفاع ارشد ژئو شیمی و منشا باریت های شاه نشین شمال غرب ایران ... نسیم حقیقت جو دکتر هادی امین رسولی 95/11/30 آمفی تئاتر علوم پایه
6 دفاع ارشد ژئو شیمی، ژئو کورنولوژی و ژئودینامیک توده گرانیتوئیدی غرب دانه سپیده حداد دکتر حاجی حسین عزیزی 96/6/22 آمفی تئاتر علوم پایه
7 دفاع ارشد بررسی زمین شیمی و ایزوتوپی گرانیتوئیدهای شمال غرب مریوان فرزاد رضایی دکتر حاجی حسین عزیزی 96/6/22 آمفی تئاتر علوم پایه
8 دفاع ارشد ویژگی های ژئوشیمیایی و ایزوتوپی سنگ های گرانیتو ویدی مارشنان شمال شرق اصفهان مژگان عزیزی دکتر فاطمه سرجوقیان 96/6/28 آمفی تئاتر علوم پایه
9 دفاع ارشد بررسی هیدروژئو شیمیایی آبخوان دشت شیان،  ... هادی حبیبی نیا دکتر مهدی کرد 96/6/29 آمفی تئاتر علوم پایه
10 دفاع ارشد ژئو شیمی عناصر نادر خاکی و نسبت های ایزوتوپی استرانسیم-... ماریه عزیزی دکتر حاجی حسین عزیزی 96/11/16 آمفی تئاتر علوم پایه
11 دفاع ارشد ژئو شیمی و ژئودینامیک شیل های سنندج شهلا محمودیان دکتر هادی امین رسولی 96/11/16 آمفی تئاتر علوم پایه
12 دفاع ارشد بررسیژئو دینامیک سنگ های گرانیتوئیدی سهیل پاکوه (شمال نائین) براساس شواهد ... سمیه جوادی دکتر فاطمه سرجوقیان 97/06/31 آمفی تئاتر علوم پایه
13 دفاع ارشد بررسی ژئو شیمیایی سنگ کل و ایزوتوپی .. بهاره زاهدی دکتر فاطمه سرجوقیان 97/06/31 آمفی تئاتر علوم پایه
14 دفاع ارشد بررسی داده های ژئو شیمیایی اکتشافی پهنه کامیاران- زرینه به منظور اشکار سازی مناطق ... زاهد عباسی دکتر حسین عزیزی 97/10/02 آمفی تئاتر علوم پایه
15 دفاع ارشد بررسی تاثیر سد بر خصوصیات هیدروژئوشیمی :مطالعه موردی سد داریان زاهد عباسی دکتر محمد فتح اللهی
دکتر مهدی کرد
97/11/03 آمفی تئاتر علوم پایه