دسترسی سریع
ردیف نوع فعالیت عنوان دانشجو استاد راهنما زمان مکان
  دفاع از پایان نامه تثبیت آمینواسید L-والین و آمینوالکل -Lوالینول بر روی نانوحفره سیلیکاتی SBA-15 و بررسی کارایی آن¬ها در واکنش اکسایش آلیلی نامتقارن آلکن¬ها ابراهیم رشید هیرش دکتر صمدی سعدی 98/9/6 آمفی تتاتر دانشکده علوم پایه
  دفاع از پایان نامه سنتز انانتیوگزین آمین¬های کایرال از طریق تراکم پارا-تولوئن سولفونامید و مشتق های الکل در مجاورت کمپلکس های کایرال مس

احمدیان مسعود  دکتر آشوری اکرم 1398/08/29 آمفی تتاتر دانشکده علوم پایه
  دفاع از پایان نامه سنتز نانو ذرات برای اندازه گیری سانست یلو در اب و نمونه غذایی مرزبانی طیبه دکتر خیاطیان غلامرضا 1398/09/2 آمفی تتاتر دانشکده علوم پایه
  دفاع از پایان نامه سنتز و بررسی خواص ترمودینامیکی حلال های اتکتیک عمیق جدید مرادی کیوان دکتر رحمت صادقی30/7/98  آمفی تتاتر دانشکده
  دفاع از پایان نامه سنتز و مطالعه خواص نانوکامپوزیتی MoSx و WSx جمشیدی فاطمه دکتر محبی سجاد 30/6/98 آمفی تتاتر دانشکده
  دفاع از پایان نامه توسعه مدل های QSRR برای پیش بینی و تفسیر رفتار بازداری کروماتوگرافی گازی متیل استر اسیدهای چرب اشباع شده یاوری جلال دکتر قوامی زروان رئوف 23/7/98 آمفی تتاتر دانشکده
1 دفاع دکتری به کار گیری و ترکیب برخی روشهای کمومتری برای بهبود نتایج مطالعات زینبه حسن زاده دکتر رئوف قوامی 95/07/06 آمفی تئاتر علوم پایه
2
پیش دفاع دکتری تولید الکترو شیمیایی برخی مشتقات کینون دی ایمین نظیر Nو nدی فنیل کینون دی ایمین، ... مهناز شرفی دکتر فرزاد نیک پور 95/07/07 آمفی تئاتر علوم پایه
3
سمینار ارشد نانو ساختار های تنگستن دی سولفید و مولیبدن دی سولفید و روش های تهیه و کاربردهای انها سمیه لطفی
دکتر عبدالله سلیمی
دکتر رزگار احمدی
95/07/14 آمفی تئاتر علوم پایه
4
سمینار ارشد روش های تهیه و کاربرد ساختار های سیلیسن سنور نوری
دکتر عبدالله سلیمی
دکتر رزگار احمدی
95/07/14 آمفی تئاتر علوم پایه
5
دفاع دکتری ترمودینامیک اثر نمک حل شونده های مختلف بر محلولهای ابی پلیمری نوسیبه ابراهیمی دکتر رحمت صادقی 95/07/19 آمفی تئاتر علوم پایه
6
دفاع ارشد بررسی اثر استریوشیمی کربوهیدرات ها بر روی خواص تجمعی و سطحی محلول ابی سورفکانت 1- دسیل -3- متیل ایمیدازولیوم برماید زیبا زمانی دکتر رحمت صادقی 95/07/25 آمفی تئاتر علوم پایه
7
دفاع ارشد نانو ذرات مغناطیسی ..... به عنوان نانو کاتالیزگر برای .. شیوا فرزین دکتر امین رستمی 95/07/26 آمفی تئاتر علوم پایه
8
دفاع ارشد مطالعه نظری واکنش جذب پروتون سوبسترایگلو تاثیو نادیا کاظمی دکتر مهدی ایرانی 95/07/27 آمفی تئاتر علوم پایه
9
دفاع ارشد جذی سطحی و تخریب فتو کاتالیزوری رودامین با نانو ذرات کادمیم سولفید و کادمیم سلنید زهره عبداللهی دکتر مهدی ایرانی 95/07/27 آمفی تئاتر علوم پایه
10 دفاع ارشد بررسی نظری تاثیر القای بار الکتریکی بر جذب متان در نانو لوله های کربنی و گرافن دوپه شده با اتم های ... صدیقه ابراهیمی خالد عزیزی 95/07/28 آمفی تئاتر علوم پایه
11 سمینار 1 دکتری Magnetic Nano particles نازنین معینی دکتر محمد قادرمزی 95/08/04 آمفی تئاتر علوم پایه
12 سمینار 1 دکتری Quantum Dots: Science and Applications مهدیه قبدی فرد دکتر سجاد محبی 95/08/04 آمفی تئاتر علوم پایه
13
سمینار 1 ارشد کاربرد مواد نانو در صنعت نفت شیوا خزائی دکتر خالد عزیزی 95/08/23 آمفی تئاتر علوم پایه
14
سمینار دکتری محاسبات هیبریدی مکانیک کوانتومی و مکانیک مولکولی بر روی پروتئین سونیا جعفری دکتر مهدی ایرانی 95/09/06 آمفی تئاتر علوم پایه
15
سمینار دکتری استفاده ار سورفکتانت ها برای زدودن آلاینده های خاک واب سحر شکری دکتر رحمت صادقی 95/09/06 آمفی تئاتر علوم پایه
16
سمینار ارشد Molecular beacon یاسر قیطولی دکتر غلامرضا خیاطیان 95/09/07 آمفی تئاتر علوم پایه
17 سمینار ارشد Recyling oil ارزو لرستانی دکتر خالد عزیزی 95/9/23 آمفی تئاتر علوم پایه
18
دفاع دکتری مطالعه ی فعالیت فوتوکاتالیزی نانو کمپوزیت های ..... و نانو هیبرید های آن ها در ترکیب با پورفیبرین الهام صفایی دکتر سجاد محبی 95/9/28 آمفی تئاتر علوم پایه
19 سمینار ارشد افزودنی های روغن موتور مستانه چابک سوار دکتر خالد عزیزی 95/9/28 آمفی تئاتر علوم پایه
20 سمینار ارشد Drug-DNA interactions Structures and spectra فاطمه قدمی دکتر رئوف قوامی 95/10/12 آمفی تئاتر علوم پایه
21 سمینار دکتری نانو ذرات لومینسانس سمیه ملائی دکتر محمد قادرمرزی 95/10/25 آمفی تئاتر علوم پایه
22 پیش دفاع دکتری Synthesis characterization and anticancer effect study … سارا عبدالملکی دکتر محمد قادرمرزی 95/11/27 آمفی تئاتر علوم پایه
23 پیش دفاع دکتری Fabrication investigation and catalytic application .. سحر غلامیان دکتر روشن خوشنوازی 95/11/27 آمفی تئاتر علوم پایه
24 جلسه دفاع ارشد سنتز نقاط کربنی مشتق دار شده و کاربرد آنها در آنالیز شیمیایی شعله امیری دکتر عبدالله سلیمی 95/10/13 آمفی تئاتر علوم پایه
25 جلسه سمینار دکتری Chemometrics approach in Medicine and pharmacy امید حیدری شایسته دکتر رئوف قوامی 95/11/10 آمفی تئاتر علوم پایه
26 سمینار ارشد تابش سینکروترونی و کاربردهای آن شهین ابراهیمی دکتر هادی پارسا 95/11/16 آمفی تئاتر علوم پایه
27  اصلاحیه سیمنار دکتری Chemometrics approach in medicine and pharmcy امید حیدری شایسته دکتر رئوف قوامی 95/11/11 آمفی تئاتر علوم پایه
28 دفاع ارشد تهیه نانو کامپوزیت زیستی با روش الکتروشیمی دو قطبی و بررسی فعالیت آن برای ساخت زیست حسگرها و .. فرشته غلامی دکتر رحمان حلاج دکتر عبدالله سلیمی 95/11/20 آمفی تئاتر علوم پایه
29 دفاع ارشد Fabrication,investigation and catalytic applications of sandwich- type … سحر غلامیان دکتر روشن خوشنوازی 95/11/27 آمفی تئاتر علوم پایه
30 دفاع ارشد Synthesis, characterization and anticancer effect study of novel … سارا عبدالمالکی دکتر محمد قادرمرزی 95/11/27 آمفی تئاتر علوم پایه
31 دفاع ارشد سنتز و مطالعه کمپلکس جدید فلزات سدیم (IV)  و روتنیوم (III)  با استفاده از ترکیبات انتقال پروتون مهری احمد زاده دکتر محمد قادرمرزی 95/11/25 آمفی تئاتر علوم پایه
32
دفاع ارشد سنتز و مطالعه کمپلکس جدید حاصل از یون های وانادیوم (IV)  و (V) با استفاده از ترکیبات ... شیدا صیادیان دکتر محمد قادرمرزی 95/11/25 آمفی تئاتر علوم پایه
33 دفاع ارشد بررسی خواص فیزیکو شیمیایی و ترمومکانیکی ZDDP تولید شده از .. عادله حقیقی دکتر خالد عزیزی 95/11/30 آمفی تئاتر علوم پایه
34 دفاع ارشد مطالعه اثر نمک تترا الکیل آمونیوم هالدیها بر محلول های ابی پلیمری بشری فرهبد دکتر رحمت صادقی 95/11/27 آمفی تئاتر علوم پایه
35 دفاع ارشد مواد نانو هیبریدی الی – معدنی  بر پایه کمپلکس های شیف باز ... ساجده صادقی
دکتر سجاد محبی 95/11/27 آمفی تئاتر علوم پایه
36 دفاع ارشد سنتز و بررسی کاربردهای کاتالیزگری هیدروکسیدهای دو لایه ای اصلاح شده ... زهرا صفری دکتر روشن خوشنوازی 95/11/30 آمفی تئاتر علوم پایه
37 سمینار ارشد Quantum Dot احمد غلامی دکتر روشن خوشنوازی 95/12/9 آمفی تئاتر علوم پایه
38 سمینار ارشد کاربرد مواد نانو ساختار در ابر خازن ها ژاله طاریمرادی دکتر رزگار احمدی 95/12/14 آمفی تئاتر علوم پایه
39 سمینار ارشد Application of phosphorus lgands in asymmetric … فاطمه محمدیان
دکتر سعدی صمدی
دکتر اکرم اشوری
95/12/17 آمفی تئاتر علوم پایه
40 سمینار ارشد Chiral Auxiliary in Asymmetric .. دلنیا سوره بومه
دکتر سعدی صمدی
دکتر  اکرم اشوری
95/12/17 آمفی تئاتر علوم پایه
41 سمینار ارشد Smartphone based electrochemical … دلنیا بهاری دکتر عبدالله سلیمی 96/1/23 آمفی تئاتر علوم پایه
42 سمینار ارشد طراحی دارو با شیمی محاسباتی مرضیه آذرخش دکتر مهدی ایرانی 96/2/3 آمفی تئاتر علوم پایه
43 سمینار ارشد کاربرد ها و روش های سنتز نانو صفحات هیدروکسید های دولایه ای مژگان نصرتی دکتر روشن خوشنوازی 96/1/30 آمفی تئاتر علوم پایه
44 سمینار ارشد Molecular Imprinted Polymers پروین هلاکویی
دکتر سید مجتبی امینی نسب
دکتر زاهد شمی
96/2/4 آمفی تئاتر علوم پایه
45 پیش دفاع دکتری پیش بینی خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی ترکیبات آلکالوییدها، امین ها و پیرول ها و هیدروکسی ... ئه سرین بهمنی
دکتر امین رستمی
دکتر سعدی سعید پور
96/2/19 آمفی تئاتر علوم پایه
46 سمینار ارشد نانو ذرات مغناطیسی بیتا مهربان اسفند یاری دکتر محمد قادرمرزی 96/2/23 آمفی تئاتر علوم پایه
47 سمینار ارشد نانو ذرات سیلیکامزو متخلل در دارورسانی میترا دارابی دکتر محمد قادرمرزی 96/2/23 آمفی تئاتر علوم پایه
48 سمینار ارشد On Chip Sensors and Biosensors ژاله غفاری
دکتر عبدالله سلیمی
دکتر رحمان حلاج
96/3/3 آمفی تئاتر علوم پایه
49 سمینار ارشد Semiconductor nanomaterials for bio- intergrated.. نگین محمدیان دکتر رحمان حلاج 96/3/17 آمفی تئاتر علوم پایه
50

پیش دفاع دکتری

انالیز فارماکوفوری و مدلسازی QSAR ترکیبات فعال زیستی جدید براساس....

بختیار سپهری

دکتر رئوف قوامی

96/4/13

آمفی تئاتر علوم پایه

51

سمینار ارشد

Multisegment Nanowire Synthesis and Application

رزگار رحمانی

دکتر رحمان حلاج

96/3/28

آمفی تئاتر علوم پایه

52

سمینار ارشد

Deep eutectic solvents

عالیا نقشبندی

دکتر کمال امانی

96/4/10

آمفی تئاتر علوم پایه

53

سمینار ارشد

میکروراکتورها در شیمی آلی

پژمان ساعدی

دکتر فرزاد نیک پور

96/4/10

آمفی تئاتر علوم پایه

54

سمینار ارشد

تعیین مقادیر بسیار کم کاتیون های فلزات سنگین با نانو ذرات آهن و نقره

محمد رسول  فلاحی

دکتر غلامرضا خیاطیان

96/4/13

آمفی تئاتر علوم پایه

55

سمینار ارشد

طراحی یک تکنیک جدید میکرو استخراج فاز مایع بع منظور تعیین مقادیر ترکیبات ...

سلیمان معین فر

دکتر غلامرضا خیاطیان

96/4/13

آمفی تئاتر علوم پایه

56 پیش دفاع دکتری انالیز فارماکوفوری و مدلسازی QSAR ترکیبات فعال زیستی جدید براساس.... بختیار سپهری دکتر رئوف قوامی 96/4/13 آمفی تئاتر علوم پایه
57 سمینار ارشد Multisegment Nanowire Synthesis and Application رزگار رحمانی دکتر رحمان حلاج 96/3/28 آمفی تئاتر علوم پایه
58 سمینار ارشد Deep eutectic solvents عالیا نقشبندی دکتر کمال امانی 96/4/10 آمفی تئاتر علوم پایه
59 سمینار ارشد میکروراکتورها در شیمی آلی پژمان ساعدی دکتر فرزاد نیک پور 96/4/10 آمفی تئاتر علوم پایه
60 سمینار ارشد تعیین مقادیر بسیار کم کاتیون های فلزات سنگین با نانو ذرات آهن و نقره محمد رسول  فلاحی دکتر غلامرضا خیاطیان 96/4/13 آمفی تئاتر علوم پایه
61 سمینار ارشد طراحی یک تکنیک جدید میکرو استخراج فاز مایع بع منظور تعیین مقادیر ترکیبات ... سلیمان معین فر دکتر غلامرضا خیاطیان 96/4/13 آمفی تئاتر علوم پایه
 62  سمینار دکتری میکروراکتورها در شیمی الی پژمان ساعدی دکتر فرزاد نیکپور 96/4/14 آمفی تئاتر علوم پایه
 63  پیش دفاع دکتری سنتز، شناسایی و کاربردهای کاتالیستی نانو ذرات هیبریدی مغناطیسی قابل ... منوچهر رضایی دکتر کمال امانی 96/6/24 آمفی تئاتر علوم پایه
 64  دفاع دکتری بررسی نظری بهینه سازی فرایند ذخیره سازی و شناسایی برخی از گونه های مهم ... عبدالوهاب سیف دکتر خالد عزیزی 96/6/26 آمفی تئاتر علوم پایه
65 دفاع ارشد Selective Oxidation of Organic compounds in the …. بهناز محمدی دکتر امین رستمی 96/6/15 آمفی تئاتر علوم پایه
66 دفاع ارشد مطالعه ی نظریه تابع چگالی و شبیه ازی دینامیک مولکولی .... سیده پریا کاتورانی دکتر خالد عزیزی 96/6/26 آمفی تئاتر علوم پایه
67 دفاع دکتری مطالعه ترمودینامیک اثر نمک در سیستم های ابی مبتنی بر مایعات یونی + امینو اسیدو بررسی ... سجاد نوشادی دکتر رحمت صادقی 96/6/27 آمفی تئاتر علوم پایه
68 دفاع دکتری اندازه گیری عناصر فلزی با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی آهن و نانو ذرات نقره محمد رسول فلاحی دکتر غلامرضا خیاطیان 96/6/25 آمفی تئاتر علوم پایه
69 دفاع دکتری طراحی یک تکنیک جدید میکرواستخراج فاز مایع برای اندازه گیری ترکیبات الی و غیر الی سلیمان معین فر دکتر غلامرضا خیاطیان 96/6/25 آمفی تئاتر علوم پایه
70 دفاع دفاع انالیز فارماکولوژی و مدلسازی qsar ترکیبات فعال زیستی جدید براساس مطالعات ... بختیار سپری دکتر رئوف قوامی 96/6/27 آمفی تئاتر علوم پایه
71 دفاع ارشد سنتز الکتروکاتالیستی بر پایه دی کالکوژناید فلزات واسطه بر روی بستر گرافنی دوپه شده با گوگرد ... ازیتا محمدی دکتر عبدالله سلیمی 96/6/29 آمفی تئاتر علوم پایه
72 دفاع ارشد بررسی نقش استخلاف های کلر در جداسازی pcb ها بر روی فاز ساکن قطبی و غیر قطبی ... میلاد ماروفی دکتر رئوف قوامی 96/6/26 آمفی تئاتر علوم پایه
73 دفاع دکتری نانو ذرات اکسید فلزی اصلاح شده بعنوان فوتوکاتالیز... فرناز حسینی دکتر سجاد محبی 96/07/02 آمفی تئاتر علوم پایه
74 سمینار دکتری Microfluidic paper-based analytical… نگار علیزاده
دکتر عبدالله سلیمی
دکتر رحمان حلاج
96/07/03 آمفی تئاتر علوم پایه
75 سمینار دکتری تثبیت و تبدیل کربن دی اکسید با استفاده از کاتالیست های فلزات واسطه سوسن رضایی دکتر سجاد محبی 96/08/09 آمفی تئاتر علوم پایه
76 دفاع ارشد Bipolar electrodeposition of MoS …. سمیه لطفی دکتر عبدالله سلیمی 96/09/20 آمفی تئاتر علوم پایه
77 سمینار ارشد روش های سنتز و کاربردهای چهارچوب های الی فلزی شادیه قاسمی
دکتر عبدالله سلیمی
دکتر رحمان حلاج
96/09/14 آمفی تئاتر علوم پایه
77 سمینار دکتری متالو آنزیم نسرین یار محمدی دکتر محمد قادرمرزی 96/09/20 آمفی تئاتر علوم پایه
78 دفاع ارشد مطالعه نظری قابلیت تصفیه اب با استفاده از نانو صفحات ... شیوا خزائی دکتر خالد عزیزی 96/11/02 آمفی تئاتر علوم پایه
79 سمینار ارشد تعریف سیستم های میکروفلوییدی و کاربردهای آن فرشته ناصری
دکتر عبدالله سلیمی
دکتر رحمان حلاج
96/10/27 آمفی تئاتر علوم پایه
80 سمینار دکتری Comprehensive review of drug delivery systems فائزه پاکپور دکتر رحمان حلاج 96/10/30 آمفی تئاتر علوم پایه
81 دفاع دکتری مطالعه دینامیک مولکولی برهمکنش متقابل بین برخی از گونه های شیمیایی و ... مختار گنجعلی کلی دکتر خالد عزیزی 96/11/3 آمفی تئاتر علوم پایه
82 دفاع ارشد سنتز، شناسایی و مطالعه کاربرد کاتالیزگری نانو کامپوزیت حاوی هیدروکسید دولایه ای اصلاح شده ... مژگان نصرتی دکتر روشن خوشنوازی 96/11/10 آمفی تئاتر علوم پایه
83 دفاع دکتری حسگرها و زیست حسگرهای الکتروشیمیایی ترانزیستور اثر میدان براساس نیمه رساناهای ... سمیرا منصوری مجد دکتر عبدالله سلیمی 96/11/23 آمفی تئاتر علوم پایه
84 دفاع ارشد بررسی نقش حلال های یوتکتیک عمیق در سنتز ترکیبات الی عالیا نقشبندی دکتر کمال امانی 96/11/29 آمفی تئاتر علوم پایه
85 دفاع ارشد تشخیص رنگ سنجی یونهای مس براساس مکانیسم ضد تجمع نانو ذرات طلای تجمع یافته ... فاطمه قدمی دکتر رئوف قوامی 96/11/21 آمفی تئاتر علوم پایه
86 دفاع ارشد سنتز پلیمرهای قالب مولکول بر پایه ی بستر نانو ذرات برای ... پروین هلاکویی
دکتر سید مجتبی امینی نسب
دکتر زاهد شمی
96/11/21 آمفی تئاتر علوم پایه
87 دفاع ارشد تثبیت لیگاندهای کایرال امینواسیدی بر روی نانو حفره سیلیکاتی ... دلنیا سوره بومه
دکتر سعدی صمدی
دکتر اکرم اشوری
96/11/24 آمفی تئاتر علوم پایه
88 دفاع ارشد سنتز انانتیوگزین استرهای الیلی از طریق اکسایش مستقیم پیوند کربن- هیدروژن الیلی .. فاطمه محمدیان
دکتر اکرم اشوری
دکتر سعدی صمدی
96/11/23 آمفی تئاتر علوم پایه
89 دفاع ارشد الکتروانباشت نانو ساختارهای فلزی و اکسید فلزی در مایعات یونی ، بررسی و کاربرد ان در ... نگین محمدیان دکتر رحمان حلاج 96/11/24 آمفی تئاتر علوم پایه
90 دفاع دکتری مطالعه ترمودینامیک اثر نمک در سیستم های ابی مبتنی بر مایعات یونی-... بهمن جامه بزرگ دکتر رحمت صادقی 96/11/23 آمفی تئاتر علوم پایه
91 دفاع دکتری مطالعه اثر امینو اسیدها روی خواص ترمودینامیکی مایعات یونی و مایعات یونی امینو اسیدی امید نادری دکتر رحمت صادقی 96/11/23 آمفی تئاتر علوم پایه
92 دفاع ارشد سنتز کینارولین وکینازولینون ها با استفاده از اکسیژن مولکولی در مجاورت ... نادیا قریشی دکتر امین رستمی 96/11/25 آمفی تئاتر علوم پایه
93 دفاع ارشد سنتز شناسایی و بررسی کاربرد نانو کامپوزیت های حاوی پلی اکسومتالات ... احمد غلامی افخم دکتر روشن خوشنوازی 96/11/29 آمفی تئاتر علوم پایه
94 دفاع ارشد بررسی شیمی گزینی انزیم استیلن هیدراتاز مرضیه اذرخش دکتر مهدی ایرانی 96/11/29 آمفی تئاتر علوم پایه
95 دفاع دکتری ساخت و هبود کارایی کاتالیزگرهای جدید از مشتقات فلزی .. عذرا قیاسی معاصر دکتر روشن خوشنوازی 96/11/29 آمفی تئاتر علوم پایه
96 سمینار ارشد کاربرد ترکیبات شیمی معدنی در داروسازی هوشمند شیما واحدی دکتر محمد قادرمرزی 96/12/6 آمفی تئاتر علوم پایه
97 دفاع ارشد بهره گیری از روش میکرو استخراج قطره معلق برای اندازه گیری .... یاسر قیطولی دکتر غلامرضا خیاطیان 96/12/7 آمفی تئاتر علوم پایه
98 دفاع ارشد Electrodeposition of iridium oxide nanoparticles by bipolar … فرشته ناصری
دکتر عبدالله سلیمی
دکتر رحمان حلاج
97/01/20 آمفی تئاتر علوم پایه
99 دفاع دکتری بررسی ایزوپیستیکیی تعادل مایع –بخار در محلول ابی تترا الکیل امونیوم هالید + نمک و مطالعه ترمودینامیکی بر روی ... معصومه باقلانی دکتر رحمت صادقی 97/01/28 آمفی تئاتر علوم پایه
100 سمینار ارشد سنتز ، شناسایی و کاربرد نانو صفحات فسفرن مهسا اسدی دکتر رحمان حلاج 97/02/03 آمفی تئاتر علوم پایه
101 سمینار ارشد کاربردپلیمرها در پزشکی ساهره اسمعیلی
دکتر سید مجتبی امینی نسب
دکتر زاهد شمی
97/02/03 آمفی تئاتر علوم پایه
102 سمینار ارشد کامپوزیتهای دندان سمیرا نوری
دکتر سید مجتبی امینی نسب
دکتر زاهد شمی
97/02/17 آمفی تئاتر علوم پایه
103 سمینار ارشد داروهای کایرال مژگان صمدی دکتر سعدی صمدی 97/02/18 آمفی تئاتر علوم پایه
104
سمینار ارشد کاتالیست های ناهمگن نامتقارن شادی کمانگر دکتر سعدی صمدی 97/02/18 آمفی تئاتر علوم پایه
105 سمینار ارشد HSP90 INHIBITION AND cancer treatment and … مهری رضایی دکتر رئوف قوامی 97/02/22 آمفی تئاتر علوم پایه
106 سمینار ارشد نانو ذرات اکسید اهن و کاربرهای ان درزیست پزشکی سلیمان فاضلی دکتر روشن خوشنوازی 97/02/19 آمفی تئاتر علوم پایه
107 سمینار ارشد Oxidative Dehydrogenation of C-C and C-n  Bonds رضا مرادی دکتر امین رستمی 97/02/19 آمفی تئاتر علوم پایه
108 سمینار ارشد The Discovery , Development and Applications of … حسن نصرتی دکتر امین رستمی 97/02/19 آمفی تئاتر علوم پایه
109 سمینار ارشد Aptamer functionalized materials in sample … طیبه مرزبانی دکتر غلامرضا خیاطیان 97/02/25 آمفی تئاتر علوم پایه
110 سمینار ارشد بررسی جذب نور توسط نیمه هادی بابک مرواریدی دکتر سجاد محبی 97/02/26 آمفی تئاتر علوم پایه
111 سمینار ارشد Synthetic approaches to the new drugs approved … حدیث حسنی... دکتر فرزاد نیکپور 97/03/2 آمفی تئاتر علوم پایه
112 سمینار ارشد مایعات یونی حساس به دما رفتارهای اساسی و کاربردهای... شادیه یدالله زاده دکتر رحمت صادقی 97/03/06 آمفی تئاتر علوم پایه
113 دفاع ارشد اکسایش هوازی پیرازولین ها به پیرازول در مجاورت سیستم ... حسن نصرتی دکتر امین رستمی 97/04/04 آمفی تئاتر علوم پایه
114 دفاع ارشد Laccase/DDQ به عنوان یک یستم کاتالیستی سازگار با محیط زیست برای سنتز هوازی کینولین و مشتقات ... رضا مرادی دکتر امین رستمی 97/04/04 آمفی تئاتر علوم پایه
115 سمینار ارشد کاربرد نانو فیبرها در الکترو شیمی سمیه شرفی پور دکتر رحمان حلاج 97/03/30 آمفی تئاتر علوم پایه
116 سمینار ارشد Lonic liquids as materials for energy generation and storage کیوان مرادی دکتر رحمت صادقی 97/04/30 آمفی تئاتر علوم پایه
117 دفاع ارشد تهیه نانو ساختارهای کاربید فلزات واسطه و بررسی فعالیت الکترو کاتالیستی انها در واکنش های ... ژاله طاریمرادی دکتر رزگار احمدی 97/06/19 آمفی تئاتر علوم پایه
118 دفاع دکتری کاربرد نانو کاتالیست مغناطیسی جدید بر پایه اسکاندیم و سیستم ... دنیا خالدیان دکتر امین رستمی 97/06/18 آمفی تئاتر علوم پایه
119 دفاع ارشد طراحی و ساخت اپتاحسگر فلورسانس بر پایه ی نانو ذرات اصلاح شده با ... ژاله غفاری دکتر رحمان حلاج 97/06/20 آمفی تئاتر علوم پایه
120 دفاع ارشد تثبیت کمپلکس های فلزی بر روی مزو حفره ها و نانو ذراتمغناطیسی .. طیبه تامرادی دکتر محمد قادرمرزی
دکتر آرش قربانی چقامارانی
97/06/24 آمفی تئاتر علوم پایه
121 دفاع ارشد طراحی و ساخت اپتا حسگر فلورسانس بر پایه ی نانو ذرات اصلاح شده ... ژاله غفاری دکتر عبدالله سلیمی
دکتر رحمان حلاج
97/06/20 آمفی تئاتر علوم پایه
122 سمینار دکتری Nano motors مهشید نجفی دکتر عبدالله سلیمی
97/06/19 آمفی تئاتر علوم پایه
123 سمینار ارشد نانو ساختارهای تیتانیوم دی اکسید فعال در نور مرئی و کاربرد های انها ژیلا  قوامی دکتر رزگار احمدی 97/07/14 آمفی تئاتر علوم پایه
124 سمینار دکتری Catalytic co2 photoreduction: achievements, challenges , and opportunities فرشته زلفی دکتر سجاد محبی 97/07/23 آمفی تئاتر علوم پایه
125 سمینار دکتری بررسی کاتالیست ها و عوامل موثر بر آنها و خاصیت فوتو کاتالیستی پیمان انصاری دکتر سجاد محبی 97/07/23 آمفی تئاتر علوم پایه
126 سمینار دکتری Drug-DNA INTERACTIONS مینا زهره وندی دکتر محمد قادرمرزی 97/07/30 آمفی تئاتر علوم پایه
127 اصلاحیه سمینار دکتری بررسی کاتالیست ها وعوامل موثر بر انها و خاصیت فوتوکاتالیستی پیام انصاری دکتر سجاد محبی 97/07/23 آمفی تئاتر علوم پایه
128 اصلاحیه سمینار دکتری Catalytic co2 photoreduction: achievements, challenges , and opportunities فرشته زلفی دکتر سجاد محبی 97/07/23 آمفی تئاتر علوم پایه
129 سمینار ارشد تولید هیدروژن از تجزیه فوتو کاتالیستی اب در حضور نور مرئی با استفاده از فتوکاتالیست ... سمیرا طاهر ابادی دکتر محمد قادرمرزی 97/08/07 آمفی تئاتر علوم پایه
130
سمینار ارشد استفاده از نانو ذرات اکسید فلزی در حذف فلزات سنگین از ابها اسرین ایراندوست دکتر محمد قادرمرزی 97/08/14 آمفی تئاتر علوم پایه
131
سمینار ارشد محدودیت های back bone سمانه پروانه دکتر مهدی ایرانی 97/08/23 آمفی تئاتر علوم پایه
132
سمینار ارشد The effect of backbone constrains: The quantum chemical cluster approach سمانه پروانه دکتر مهدی ایرانی 97/09/05 آمفی تئاتر علوم پایه
133
سمینار دکتری تحقیق و بررسی نانو ساختارهای متخلخل و کاربرد آنها احمد امانی دکتر محمد قادرمرزی 97/09/05 آمفی تئاتر علوم پایه
134
سمینار ارشد Descriotors of the functional theory of density in quantum … زینب حقیقی دکتر هادی پارسا 97/09/19 آمفی تئاتر علوم پایه
135
سمینار ارشد نانو ذرات طلا عاطفه طاهری دکتر محمد قادرمرزی 97/09/21 آمفی تئاتر علوم پایه
136 سمینار دکتری Microfluidic paper – based Analytical Devices or … ستار شریعتی دکتر غلامرضا خیاطیان 97/10/08 آمفی تئاتر علوم پایه
137 سمینار دکتری Purification of polluted water from heavy metal … کارزان عبدالکریم عمر دکتر رحمت صادقی 97/10/12 آمفی تئاتر علوم پایه
138 سمینار دکتری کاربرد نانو کاتالیست در بایوفیول سل ها سامان سلیمی دکتر سجاد محبی 97/10/08 آمفی تئاتر علوم پایه
139 سمینار ارشد نانو کامپیوزیت حدیث آئینه دکتر روشن خوشنوازی 97/10/15 آمفی تئاتر علوم پایه
140 سمینار ارشد نانو تکنولوژی طاهره قنبری دکتر روشن خوشنوازی 97/10/15 آمفی تئاتر علوم پایه
141 سمینار ارشد Use of Quantitative Structure Enantioselective Retention … جلال یاوری دکتر رئوف قوامی 97/10/11 آمفی تئاتر علوم پایه
142 سمینار دکتری Gas Sensors اسو کیانپور دکتر رحمت صادقی 97/10/12 آمفی تئاتر علوم پایه
143 سمینار ارشد Relativistic effct in chemistry مهرداد فارغی دکتر هادی پارسا 97/10/17 آمفی تئاتر علوم پایه
144 سمینار ارشد Lonic liquids as materials for generation and storage energy کیوان مرادی دکتر رحمت صادقی 97/11/06 آمفی تئاتر علوم پایه
145 سمینار دکتری Electrode Materials for Supercapacitors سمیه نادری دکتر رحمت صادقی 97/11/06 آمفی تئاتر علوم پایه
146 سمینار ارشد Lonic liquids as materials for generation and storage energy کیوان مرادی دکتر رحمت صادقی 97/11/10 آمفی تئاتر علوم پایه
147 سمینار دکتری Supercapacitors سمیه نادری دکتر رحمت صادقی 97/11/10 آمفی تئاتر علوم پایه
148 دفاع ارشد Simple Synthesis of bis- N-Acetyl-1,2-Dihydro-.. سیده حدیث حسنی دکتر فرزاد نیکپور 97/11/29 آمفی تئاتر علوم پایه
149 سمینار سنتزساختار های جانوس و کاربردهای آن شادی عباسی دکتر عبدالله سلیمی – دکتر رزگار احمدی 97/02/08 آمفی تئاتر علوم پایه
150 سمینار ذره جدید از نشاسته بنام استاربون شکوفه دایی چی دکتر کمال امانی 97/02/24 آمفی تئاتر علوم پایه
151 سمینار ذره جدید از نشاسته به نام استار بورن محمود احمد کارزان دکتر کمال امانی 97/02/24 آمفی تئاتر علوم پایه
152 سمینار لینگند های ساکن و کاربرد آن در واکنش نامتقارن شیوا مجیدیان دکتر سعدی صمدی 97/02/30 آمفی تئاتر علوم پایه
153 سمینار ثابت کردن آنزیم محمود احمد کارزان دکتر کمال امانی 97/03/01 آمفی تئاتر علوم پایه
 154 دفاع از پایان نامه تهیه نانوکاتالیست آلیاژی مبتنی بر ایریدیم بر روی بستر متخلخل و بررسی فعالیت الکتروکاتالیستی آن برای واکنش های پیل سوختی متانولی مستقیم. رستمی لیلا دکتر سلیمی عبدالله 31/6/98 آمفی تئاتر علوم پایه
 155 دفاع از پایان نامه سنتز، شناسایی و کاربرد نانوصفحات فسفرن اسدی مهسا دکتر حلاج رحمان 31/6/98آمفی تئاتر علوم پایه
 156 دفاع از پایان نامه اصلاح سطحی نانوفیبرهای تهیه شده به روش الکتروریسی و به کارگیری آن به عنوان کاتالیزور در واکنش های الکتروشیمیایی شرفی پور سمیه دکتر حلاج رحمان 30/6/98آمفی تئاتر علوم پایه
 157 دفاع از سمینار ارشد   کاربرد انواع ساختارهای دو بعدی در ابر خازنها پیامنی سمیه دکتر عبدالله سلیمی و دکتر رزگار احمدی 29/2/98 آمفی تئاتر علوم پایه