دسترسی سریع

سمینارها و دفاع‌های گروه علوم زیستی

سمینارها و دفاعهای گروه علوم زیستی
تاکنون اطلاعاتی ثبت نشده است.
ردیف نوع فعالیت عنوان دانشجو استاد راهنما زمان مکان
1 دفاع ارشد ارتباط مسیر سیگنال رسانی پروتئین کیناز فعال شده توسط میتوژن در مغز رت با اختلالات شناختی ناشی از انسفالوژاتی کبدی شیلر خالدی دکتر شمس الدین احمدی 95/11/23 آمفی تئاتر علوم پایه
2 دفاع ارشد تعیین میزان اثر مهاری عصاره هگزانی اندام های هوایی گل استکانی برگه دار.. شایسته حشمتی دکتر محمد علی زارعی   95/11/23 آمفی تئاتر علوم پایه
3 دفاع ارشد بیان ژن های fist و mfn1 درکبد موش بزرگ ... خاطره شجاع دکتر فرنوش خسروبخش 95/11/27 آمفی تئاتر علوم پایه
4 سمینار ارشد معرفی تکنیک های سیتوژنتیک مولکولی fish و...
فاطمه حزباوی دکتر شهلا حسینی 95/12/1 آمفی تئاتر علوم پایه
5 سمینار ارشد مکانیسم های مولکولی التهاب درالزایمر و راه های کنترل ان هلاله قادری دکتر شمس الدین احمدی 95/12/11 آمفی تئاتر علوم پایه
6 سمینار ارشد بیوشیمی عوارض دیابت مرتضی صادقی دکتر محمد علی زارعی 95/12/14 آمفی تئاتر علوم پایه
7 سمینار ارشد نقش ژنتیک در بیماری زایی الزایمر نازیلا سعادتی دکتر شمس الدین احمدی 95/12/16 آمفی تئاتر علوم پایه
8 سمینار ارشد نقش میتو کندری در سرطان ساحل محمدی دکتر فرنوش خسروبخش 95/12/18 آمفی تئاتر علوم پایه
9 سمینار ارشد مطالعه فیلوژنی رده کرم های نواری با تاکید بر راسته ... حمید رضا حیدری دکتر لقمان ملکی 96/02/3 آمفی تئاتر علوم پایه
10 سمینار ارشد آنزیم استیل کولین استراز و نقش ان در بیماریها حسنا الماسی دکتر محمد علی زارعی 96/02/19 آمفی تئاتر علوم پایه
11 سمینار ارشد کاربرد انزیم پنی سیلین آسیلاز در صنعت مریم سهامی سلطانی دکتر مراحم اشنگرف 96/02/30 آمفی تئاتر علوم پایه
12 سمینار ارشد باکتری H.pylori و ارتباط آن با سرطان معده ارسلان خالدی دکتر مراحم اشنگرف 96/03/08 آمفی تئاتر علوم پایه
13 دفاع ارشد بررسی ترکیبات شیمیای اثرات بیولوژیک و دگر... شهناز زارعی دکتر مسعود حیدری زاده 96/06/29 آمفی تئاتر علوم پایه
14 سمینار ارشد ساختار و عملکرد RNA های طویل غیر کد کننده ... محمد زبیری دکتر شمس الدین احمدی 96/09/19 آمفی تئاتر علوم پایه
16 سمینار ارشد بررسی انزیم هیالورونیداز و کاربردهای فراورده ی حاصل از ان در صنعت سیما توزنده دکتر مراحم اشنگرف 96/09/26 آمفی تئاتر علوم پایه
17 سمینار ارشد بررسی انزیم استرپتوکیناز و کاربردهای صنعتی ان سیده زهرا میرزایی دکتر مراحم اشنگرف 96/09/26 آمفی تئاتر علوم پایه
18 سمینار ارشد بررسی مکانیسم های مولکولی نقایص لوله عصبی جنینی کیوان مسعودی دکتر شمس الدین احمدی 96/10/03 آمفی تئاتر علوم پایه
19 سمینار ارشد پویایی میتوکندری در تنظیم فنوتیپ های منحصر به فرد سلول های سرطان و بنیادی سیده سارا محسنی زاده دکتر فرنوش خسرو بخش 96/09/10 آمفی تئاتر علوم پایه
20 جلسه دفاع فعالیتهای مهارکنندگی الفاگلوکوزیداز وانتی اکسیدانی عصاره هگزانی اندام های هوایی گیاهان ... مرتضی صادقی دکتر محمد علی زارعی 96/10/13 آمفی تئاتر علوم پایه
21 دفاع ارشد خواص مهارکنندگی الفاگلوکوزیداز و انتی اکسیدانی عصاره متانولی اندام های هوایی سیلن ... حسنا الماسی دکتر محمد علی زارعی 96/10/23 آمفی تئاتر علوم پایه
22 سمینار ارشد The role of mitochondrial dynamic in Cell signaking and differentiation سمیه گلپری پور دکتر فرنوش خسرو بخش 96/10/20 آمفی تئاتر علوم پایه
23 سمینار ارشد بیو شمیمی تنش اکسید تیو مهدیه همتی دکتر مسعود حیدری زاده 96/11/02 آمفی تئاتر علوم پایه
24 سمینار ارشد TranslesionDNA Polymerases معصومه بابایی دکتر محمد علی زارعی 96/11/02 آمفی تئاتر علوم پایه
25 دفاع ارشد بررسی اثر تیمار با نانو حفره سیلیکاتی ... نازیلا سعادتی دکتر شمس الدین احمدی 96/11/18 آمفی تئاتر علوم پایه
26 دفاع ارشد بررسی کروموزمی و کاریوتیپی گونه هایی از جنس .. فاطمه حزباوی دکتر شهلا حسینی 96/11/30 آمفی تئاتر علوم پایه
27 دفاع ارشد جداسازی و تعین خصوصیت میکروارگانیسم های بومی با قابلیت ... مریم سهامی سلطانی دکتر مراحم اشنگرف 96/11/30 آمفی تئاتر علوم پایه
28 دفاع ارشد اثر نانو حفره سیلیکاتی SBA-15 در رت مدل انسفالوپاتی کبدی بر تعییرات ... هلاله قادری دکتر شمس الدین احمدی 96/11/24 آمفی تئاتر علوم پایه
29 دفاع ارشد بررسی بیان ژن bnip3  در کبد و پانکراس رت کلستازی شده ساحل محمدی دکتر فرنوش خسروبخش 96/11/28 آمفی تئاتر علوم پایه
30 دفاع ارشد بررسی ویژگی های ریخت شناسی و مولکولی انگل های کرمی ... حمید رضا حیدری دکتر لقمان ملکی 96/11/28 آمفی تئاتر علوم پایه
31 دفاع ارشد کاربرد زیست تبدیلی میکروبی در تولید ال دو پا از ال تیروزین مینا صیادی دکتر مراحم آشنگرف 96/11/28 آمفی تئاتر علوم پایه
32 دفاع ارشد انزیم لاکتاز و کاربرد ان در صنایع مختلف هیرو غفاریان دکتر محمد علی زارعی 97/02/18 آمفی تئاتر علوم پایه
33 سمینار ارشد بررسی ارتباط میان الزایمر و دیابت شیوا محمدی دکتر شمس الدین احمدی 97/02/19 آمفی تئاتر علوم پایه
34 سمینار ارشد نشت الکترولیت نادر جعفری دکتر مسعود حیدری زاده 97/03/12 آمفی تئاتر علوم پایه
35 سمینار ارشد انزیم درمانی مریم جوکار دکتر محمد علی زارعی 97/03/12 آمفی تئاتر علوم پایه
36 سمینار ارشد گردش miRAN ها در بیوپس های مایع به عنوان بیوماکردر سرطان مینا زارع اردلان دکتر شهلا حسینی 97/03/12 آمفی تئاتر علوم پایه
37 سمینار ارشد مطالعه ساختار، بیوسنتز و اثرات زیستی کافئین فاطمه علی جانی دکتر مسعود حیدری زاده 97/03/28 آمفی تئاتر علوم پایه
38 سمینار ارشد پراکنش SNPS در ژنوم و نقش ان در فارماکوژنومیک شهرام دلفانی دکتر لقمان ملکی 97/03/29 آمفی تئاتر علوم پایه
39 دفاع ارشد بررسی میزان بیان ژنهای drp1 و mff در نمونه های بافتی بیماران مبتلا ... سمیه گلپری پور دکترفرنوش خسروبخش 97/07/12 آمفی تئاتر علوم پایه
40 دفاع ارشد بررسی بیان ژن های Mfn1 و MFN2 در نمونه های بافتی بیماران مبتلا به سرطان سینه در ایران سیده سارا محسنی زاده دکتر فرنوش خسروبخش 97/08/13 آمفی تئاتر علوم پایه
41 سمینار ارشد نقش ماتریکس متالوپروتئینازها در سرطان کامبیز بارانی بیرانوند دکتر محمد علی زارعی 97/08/14 آمفی تئاتر علوم پایه
42 سمینار ارشد نانو ذرات ویروس گیاهی: نانو حامل های نوین برای تحویل دارو و تصویر برداری فرشاد مظاهری چورس دکتر مسعود حیدری زاده 97/10/12 آمفی تئاتر علوم پایه
43 سمینار ارشد چسب زخم های زیستی و هوشمند فریبا مرادی دکتر محمد قادرمرزی 97/10/15 آمفی تئاتر علوم پایه
44 سمینار ارشد نقش میکرو RNA در اغاز و پیشرفت سرطان سعدی طالب دکتر جلال رستم زاده 97/10/17 آمفی تئاتر علوم پایه
45 سمینار ارشد گوناگونی خانواده های رتروتانسپوزونی و یک DNA ماهواره ای مشاهده شده در ... ندا صیفوری دکتر شهلا حسینی 97/10/15 آمفی تئاتر علوم پایه
46 ‌سمینار ارشد‌ ‌بیوسورفاکتانت های میکروبی‌ ‌نسترن وکیلی‌ دکتر ‌مراحم اشنگرف‌ 97/11/01 ‌آمفی تئاتر علوم پایه‌
47 ‌سمینار ارشد‌ ‌باکتریوسین ها و باکتری های مولد اسید لاکتیک‌ ‌یگانه مسچی‌ دکتر ‌مراحم اشنگرف‌ 97/11/01 ‌آمفی تئاتر علوم پایه‌
48 ‌سمینار ارشد‌ ‌ایموبیلیزاسیون سلول های میکروبی‌ ‌سینا داج‌ دکتر ‌مراحم اشنگرف‌ 97/11/01 ‌آمفی تئاتر علوم پایه‌
49 ‌سمینار ارشد‌ ‌رابطه ی بین بیماری های انگلی و سرطان‌ ‌ثریا کریمی‌ دکتر ‌لقمان ملکی‌ 97/11/01 ‌آمفی تئاتر علوم پایه‌
50 ‌دفاع ارشد‌ ‌تعیین میزان و تحلیل سنتیکی مهار فعالیت تیروزیناز توسط عصاره ..‌ ‌معصومه بابایی‌ دکتر ‌محمد علی زارعی‌ 97/11/17 ‌آمفی تئاتر علوم پایه‌
51 ‌دفاع ارشد‌ ‌مقایسه ترکیبات شیمیایی ، اثرات بیولوژیک و آااوپاتیک چای سبز و سیاه ‌ ‌فاطمه علی جانی‌ دکتر ‌مسعود حیدری زاده‌ 97/11/27 ‌آمفی تئاتر علوم پایه‌
52 دفاع ارشد بررسی ارتباط RNA های طویل غیر کد کننده با تغییر در بیان گیرند ه های اوپیوئیدی در مغز رت تیمار شده با مورفین محمد زبیری شمس الدین احمدی 97/11/15 آمفی تئاتر علوم پایه
53 دفاع ارشد تعیین میزان فعالیت مهر کنندگی استیل کولین استراز توسط عصاره متانولی اندام های هوایی مختلف ... مریم جوکار محمد علی زارعی 97/11/17 آمفی تئاتر علوم پایه
54 سمینار دکتری مهار الفا گلو کوزیداز توسط عصاره ی هگزانی اندامهای هوایی مختلف ... هیرو غفاریان محمد علی زارعی 97/11/16 آمفی تئاتر علوم پایه