دسترسی سریع

هیئت علمی دانشکده علوم پایه

فردین ساعد پناه
فردین ساعد پناه -
گروه ریاضی دانشیار
f.saedpanah [at] uok.ac.ir http://sci.uok.ac.ir/f.saedpanah
دانشکده علوم پایه- اتاق 634 (4203) داخلی
محمدرضا ستاره
محمدرضا ستاره -
گروه فیزیک استاد
rezakord [at] ipm.ir - MSetareh [at] uok.ac.ir
دانشکده علوم پایه - اتاق 612 087-33660075 (4208)
فاطمه سرجوقیان
فاطمه سرجوقیان -
گروه علوم زمین استادیار
f.sarjoughian [at] uok.ac.ir
- -
آرش سروری خراشاد
آرش سروری خراشاد -
گروه فیزیک استادیار
a.sorouri [at] uok.ac.ir
دانشکده علوم پایه - اتاق 618 (4255) داخلی
خالد سعیدی
خالد سعیدی -
گروه فیزیک استاد
ksaaidi [at] uok.ac.ir
دانشکده علوم پایه - اتاق 616 (4201) داخلی
شهرام سعیدی
شهرام سعیدی -
گروه ریاضی دانشیار
Sh.Saeidi [at] uok.ac.ir
دانشکده علوم پایه- اتاق 637 (4248) داخلی
محمدمهدی سلطان زاده
محمدمهدی سلطان زاده -
گروه فیزیک استادیار
MSoltanzadeh [at] uok.ac.ir
دانشکده علوم پایه - اتاق 614 (4350) داخلی
سعید سلطانیان
سعید سلطانیان -
گروه فیزیک استادیار
SSoltanian [at] uok.ac.ir
- -
علی سلیمان جهان
علی سلیمان جهان مدیر آموزش
گروه ریاضی دانشیار
a.solaimanjahan [at] uok.ac.ir
دانشکده علوم پایه- اتاق 631 (4209) داخلی
شهریار سلیمی
شهریار سلیمی معاون پژوهشی دانشکده علوم پایه
گروه فیزیک دانشیار
shsalimi [at] uok.ac.ir
دانشکده علوم پایه - اتاق 624 (4258) داخلی
...65432