دسترسی سریع

هیئت علمی دانشکده علوم پایه

مسعود حیدری زاده
مسعود حیدری زاده مسئول آزمایشگاه فیزولوژی گیاهی
گروه علوم زیستی استادیار
m.haidarizadeh [at] uok.ac.ir
دانشکده علوم پایه - اتاق 314 0871-6660075 (2471)
فرنوش خسروبخش
فرنوش خسروبخش مسئول آزمایشگاه سلولی و مولکولی و ژنتیک
گروه علوم زیستی استادیار
f.khosrobakhsh [at] uok.ac.ir
دانشکده علوم پایه - اتاق 315 (2348) داخلی
روشن خوشنوازی
روشن خوشنوازی معاون فرهنگی و اجتماعی
گروه شیمی دانشیار
R.Khoshnavazi [at] uok.ac.ir
- 087-33662618 (داخلی 2294)
غلامرضا خیاطیان
غلامرضا خیاطیان -
گروه شیمی استاد
gkhayatian [at] yahoo.com
- -
کورش دادخواه
کورش دادخواه -
گروه آمار استادیار
k.dadkhah [at] uok.ac.ir
دانشکده علوم پایه- اتاق 320 (2477) داخلی
منصور دانا
منصور دانا -
گروه ریاضی استادیار
mdana [at] uok.ac.ir, mansourdana44 [at] gmail.com
دانشکده علوم پایه- اتاق 626 (4251) داخلی
ارسلان رحمانی
ارسلان رحمانی -
گروه ریاضی استادیار
arsalan.rah [at] gmail.com
- -
امین رستمی
امین رستمی -
گروه شیمی استادیار
a_rostami372 [at] yahoo.com
- -
محمدعلی زارعی
محمدعلی زارعی مسئول آزمایشگاه بیوشیمی
گروه علوم زیستی دانشیار
zarei2 [at] yahoo.com - MAZarei [at] uok.ac.ir http://sci.uok.ac.ir/m.a.zarei
دانشکده علوم پایه - اتاق 316 (2482) داخلی
محمد زرین
محمد زرین -
گروه ریاضی دانشیار
m.zarrin [at] uok.ac.ir
دانشکده علوم پایه- اتاق 642 (4235) داخلی
...54321