دسترسی سریع

هیئت علمی دانشکده علوم پایه

نبز اسمعیل زاده
نبز اسمعیل زاده مدیرگروه رشته آمار
گروه آمار استادیار
n.esmailzadeh [at] uok.ac.ir
دانشکده علوم پایه- اتاق 206 (2476) داخلی
کمال امانی
کمال امانی -
گروه شیمی دانشیار
amani_71454 [at] yahoo.com
- -
هادی امین رسولی
هادی امین رسولی -
گروه علوم زمین استادیار
H.aminrasouli [at] uok.ac.ir
اتاق 2467 -
سیدمجتبی امینی نسب
سیدمجتبی امینی نسب -
گروه شیمی استادیار
m.amininasab [at] uok.ac.ir
- -
مهدی ایرانی
مهدی ایرانی -
گروه شیمی استادیار
m.irani [at] uok.ac.ir http://sci.uok.ac.ir/m.irani
- -
سلیمان بهار
سلیمان بهار -
گروه شیمی استادیار
s.bahar [at] uok.ac.ir
- -
هادی پارسا
هادی پارسا -
گروه شیمی استادیار
parsa.msn [at] gmail.com http://sci.uok.ac.ir/Parsa
- -
عبدالله حسن زاده
عبدالله حسن زاده -
گروه فیزیک دانشیار
a.hassanzadeh [at] uok.ac.ir http://sci.uok.ac.ir/hassanzadeh
دانشکده علوم پایه - اتاق 622 (4241) داخلی
شهلا حسینی
شهلا حسینی مسئول آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی
گروه علوم زیستی استادیار
sh.hosseini [at] uok.ac.ir
دانشکده علوم پایه - اتاق 321 2492
رحمان حلاج
رحمان حلاج -
گروه شیمی استادیار
Rhallaj [at] yahoo.com
- -
...54321