دسترسی سریع

هیئت علمی دانشکده علوم پایه

بندر آستین چپ
بندر آستین چپ -
گروه فیزیک استادیار
b.astinchap [at] uok.ac.ir http://sci.uok.ac.ir/B.Astinchap
دانشکده علوم پایه - اتاق 619 (4249) داخلی
مراحم آشنگرف
مراحم آشنگرف مدیر گروه-مسئول آزمایشگاه میکروبیولوژی
گروه علوم زیستی دانشیار
m.ashengroph [at] uok.ac.ir http://sci.uok.ac.ir/ashengroph
دانشکده علوم پایه - اتاق 324 (2493) داخلی
اکرم آشوری
اکرم آشوری -
گروه شیمی استادیار
ak.ashouri [at] gmail.com
- -
علی آفتابی
علی آفتابی -
گروه فیزیک استادیار
a.aftabi [at] uok.ac.ir https://scholar.google.com/citations?user=NNlBkicAAAAJ&hl=en
اتاق 630 2596
سعداله ابراهیمی
سعداله ابراهیمی گروه پژوهشی فیزیک حالت جامد و نانو مواد
گروه فیزیک استادیار
s.ebrahimi [at] uok.ac.ir, sa.ebrahimi [at] gmail.com http://sci.uok.ac.ir/S.Ebrahimi
دانشکده علوم پایه- اتاق 533 087-33664600 (4269)
فرهاد احمدنژاد
فرهاد احمدنژاد -
گروه علوم زمین استادیار
F.ahmadnejad [at] uok.ac.ir
- -
مراد احمدنسب
مراد احمدنسب -
گروه ریاضی استادیار
M.Ahmadnasab [at] uok.ac.ir
دانشکده علوم پایه- اتاق 632 -
رزگار احمدی
رزگار احمدی -
گروه شیمی استادیار
r.ahmadi [at] uok.ac.ir
- 33664600
شمس‌الدین احمدی
شمس‌الدین احمدی -
گروه علوم زیستی دانشیار
sh.ahmadi [at] uok.ac.ir http://sci.uok.ac.ir/sh.ahmadi
دانشکده علوم پایه - اتاق 322 33624001 (2510)
محمد علی اردلانی
محمد علی اردلانی -
گروه ریاضی دانشیار
M.Ardalani [at] uok.ac.ir
دانشکده علوم پایه- اتاق 639 (4278) داخلی
...54321