دسترسی سریع
کورش ارزیده
کورش ارزیده مشاور رئیس در امور رفاهی اعضاء هیأت علمی دانشگاه
گروه آمار مربی
-
دانشکده علوم پایه- اتاق 207 (2474) داخلی
نبز اسمعیل زاده
نبز اسمعیل زاده عضو هیئت علمی گروه آمار
گروه آمار استادیار
n.esmailzadeh [at] uok.ac.ir
دانشکده علوم پایه- اتاق 206 (2476) داخلی
کورش دادخواه
کورش دادخواه مدیر گروه
گروه آمار استادیار
k.dadkhah [at] uok.ac.ir http://sci.uok.ac.ir/dadkhah
دانشکده علوم پایه- اتاق 320 (2477) داخلی
شاهو زارعی
شاهو زارعی -
گروه آمار استادیار
-
- -
سیروس فتحی منش
سیروس فتحی منش -
گروه آمار استادیار
-
- -
خسرو فضلی
خسرو فضلی -
گروه آمار استادیار
khfazli [at] uok.ac.ir
دانشکده علوم پایه- اتاق 208 (2472) داخلی