دسترسی سریع
معرفی

 

برای دریافت نشریه های علمی دانشجویی اکسیر لینکهای زیر را کلیک نمایید.

شماره اول سال چهارم -زمستان 1397 

شماره دوم ،سال چهارم ،پاییز 1398

استاد مشاور انجمن علمی شیمی
سعدی صمدی
سعدی صمدی -
گروه شیمی استادیار
s.samadi [at] uok.ac.ir
دانشکده علوم پایه، گروه شیمی داخلی 4264