دسترسی سریع

انجمن علوم زیستی و بیوتکنولوژی

دانشگاه کردستان / دانشکده‌ها / دانشکده علوم پایه / انجمن علوم زیستی و بیوتکنولوژی 
 انجمن زیست فناوری دانشگاه کردستان

وابسته به گروه علوم زیستی و بیوتکنولوژی دانشگاه کردستان

مشاور علمی انجمن:

      دکتر راحله شاکری

اعضای شورای مرکزی انجمن:

1- احسان کریمی(دبیر انجمن)

2- علیرضا راستگو

3- افسانه پیش بین

4- تیام امینی

5- دلنیا همت بلند

6- نوید محمد جانی

7- فاطمه صفی زاده

فعالیت های انجام شده:

      برگزاری کارگاه مقاله نویسی

      برگزاری کارگاه آموزش کار با حیوانات آزمایشگاهی

      همکاری با عوامل اجرایی چهارمین کنگره بین المللی بیوتکنولوژی ایران وحضور دانشجویان در این کنگره(ارائه پوستر)

      حضور فعال دراولین جشنواره رویش دانشگاهی(جشنواره حرکت)

      چاپ شماره دوم نشریه بیوتکنولوژی بعد از 3سال 
 

نشریه های انجمن :