دسترسی سریع
ردیف نوع فعالیت عنوان دانشجو استاد راهنما استاد مشاور زمان مکان
1 دفاع ارشد امکان برآورد تنوع گونه­های چوبی با استفاده از سنجش دور (مطالعه: جنگل­های اطراف مریوان) آرمان ساعدموچشی دکتر مهتاب پیرباوقار دکتر نقی شعبانیان – دکتر پرویز فاتحی 96/11/15 - ساعت 11:00 آمفی تئاتر زنده یاد دکتر شاهویی
2 دفاع ارشد مقایسه صفات فیزیولوژیک و ریختاری سرو نقره‌ای (Cupressus arizonica Green) و کاج تهران (Pinus eldarica Medw) تحت تنش سرما نگین آقایی دکتر نقی شعبانیان محمدشفیع رحمانی 98/08/08 - ساعت 12:00 آمفی تئاتر دانشکده منابع طبیعی
3 دفاع ارشد تاثیر متغیرهای محیطی بر تنوع زیستی و عملکردی پوشش علفی در جنگل های کمتر دست خورده و گلاجارهای زاگرس شمالی راضیه حسامی دکتر نقی شعبانیان و دکتر کیومرث محمدی - 98/09/25 - ساعت 12:00 آمفی تئاتر دانشکده منابع طبیعی
4 دفاع ارشد ارزیابی استقرار مجدد پوشش گیاهی بعد از آتش سوزی در جنگلهای زاگرس شمالی با استفاده از سنجش از راه دور زبیر فتحی دکتر مهتاب پیرباوقار - 98/10/07 - ساعت 8:30 آمفی تئاتر دانشکده منابع طبیعی
5 دفاع ارشد اثر آتش سوزی بر خصوصیات خاکهای جنگلی در موقعیت های مختلف دامنه با گذر زمان فاطمه عبدالملکی دکتروحید حسینی و دکتر کیومرث محمدی - 98/10/25 - ساعت 12:00 آمفی تئاتر دانشکده منابع طبیعی
6 دفاع ارشد پراکنش کرم خاکی در کاربری های مختلف در ارتباط با برخی خصوصیات خاک منا مازوجی دکتروحید حسینی و دکتر کیومرث محمدی - 98/11/05 - ساعت 14:00 آمفی تئاتر دانشکده منابع طبیعی