دسترسی سریع
پایان نامه های گروه آب و هواشناسی
ردیف عنوان دانشجو استاد راهنما زمان
1 بررسی روند شرایط زیست اقلیمی ایران سمیره بارنامه دکتر بختیار محمدی 1397
2
ارزیابی ریسک وقوع بارش‌های حدی در غرب ایران عبدالله سلیمی مستعلی دکتر محمدحسین قلی زاده 1397
3
ارزیابی پتانسیل گردشگری اقلیمی استان سلیمانیه کردستان، عراق سلام غفور هیاس دکتر بختیار محمدی 1396
4 واکاوی ارتباط بین تاوایی نسبی و بارش بر روی ایران‌ زمین نبی­ اله­ میرزایی دکتر محمدحسین قلی زاده - دکتر محمد دارند 1396
5 ارزیابی دقت برآورد دماهای فرین پایگاه های جهانی دما بر روی ایران حدیث یاسمی دکتر محمد دارند 1396
6 برآورد انرژی خورشیدی در ایران مهسا عزیزی دکتر بختیار محمدی 1396
7 ارزیابی دقت برآورد بارش های فرین پایگاه‌های جهانی بارش بر روی ایران بیتا سوری دکتر محمد دارند 1396
8 ارزیابی شاخص های زیست اقلیمی در برآورد آسایش حرارتی ایران کوهستان ناصری دکتر بختیار محمدی 1396
9 شناخت شرایط زیست اقلیمی ایران با استفاده از شاخص میانگین رای پیش بینی شده پروین محمدخانی دکتر بختیار محمدی 1395
10 ارزیابی همبستگی داده های عمق نوری آئروسل ایستگاه زمینی با داده‌های عمق نوریسنجنده‌ی MODIS در شهر سنندج فردین رحیمی دکتر محمد حسین قلی زاده 1395
11 بررسی ارتباط بین شرایط زیست اقلیمی و پذیرش بیماران قلبی-عروقی در کرمانشاه شیلان کریمی دکتر بختیار محمدی 1395
12 پایش زمانی ـ مکانی وردایی بارش بر روی گستره ایران زمین طی دهه‌های اخیر فرهاد امینی دکتر محمد دارند 1395
13 پیش‌بینی تغییرات دما و بارش در غرب ایران زاهد ابراهیمی دکتر محمدحسین قلی زاده 1395
14 پایش زمانی- مکانی بارش ایران با استفاده از پایگاه های داده سوما زند کریمی دکتر محمد دارند 1394
15 بررسی مقدار، زمان و تداوم بارش در استان کردستان سمیرا حمیدی دکتر محمدحسین قلی زاده 1394
16 تحلیل همدید-پویشی امواج گرمایی استان کردستان رویا امیری دکتر محمد دارند 1394
17 مطالعه اقلیم گردشگری با استفاده از شاخص‌های آسایش اقلیمی در شمال غرب استان کرمانشاه جمال صیادی دکتر محمدحسین قلی زاده 1394
18 ارزیابی میزان توان تولید انرژی باد در استان ایلام هما محمودی دکتر بختیار محمدی 1394
19 مدت زمان انتظار رخداد بارش در استان کردستان بهروز ابراهیمی دکتر محمد دارند- دکتر بختیار محمدی 1393
20 امکان سنجی استفاده از توان باد در استان کردستان مادح حیدری دکتر بختیار محمدی 1393
21 تطبیق بیوکلیمای درختان باغی بر کلیمای استان کرمانشاه فریده حبیبیان دکتر محمدحسین قلی زاده 1393
22 تحلیل میزان پرخاشگری بالقوه در نواحی اقلیمی کردستان شریفه زارعی دکتر محمدحسین قلی زاده - دکتر بختیار محمدی 1393
23 RCP :مدل‌سازی تغییرات دمای ایران بر پایه سناریوهای سمیرا حمیدی بگه جان دکتر محمد دارند 1398
24 تحلیل مکانی و زمانی جبهه زائی در خاورمیانه با تاکید بر ایران آذین احمدی دکتر محمد دارند 1398
25 ارزیابی تغییرات دمای اعماق خاک بر روی ایران میثم رحمانی دکتر محمد حسین قلی زاده 1398