دسترسی سریع

مراکز پژوهشی دانشکده منابع طبیعی

مرکز پژوهش و توسعه جنگلداری زاگرس شمالی

با توجه به اتکای زندگی مردمان روستانشین حوزه بانه به جنگل، مرکز پژوهش و توسعه جنگلداری زاگرس شمالی در خدمت مردم بزرگوار این سرزمین بوده تا کارایی نظام تولید را ارتقا داده، حلقه اتصال مردم و دستگاه‌های اجرایی منابع طبیعی و محیط زیست باشد. این مرکز با هدف بهبود مداوم کیفیت در طرح‌های مدیریت منابع طبیعی و دستیابی به الگوهای مدیریت مشارکتی و پایدار این منابع شکل گرفته است.

ترکیب بهینه­ عوامل تولید منابع طبیعی میتواند موجب بهبود درآمد و بهبود وضعیت معیشتی جوامع محلی گردد. همچنین این مرکز با تامین امکانات پایه و زیربنایی پژوهشی می‌تواند توجه سایر دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی ملی و فراملی را به اجرای طرح‌های مختلف تحقیقاتی در این منطقه نسبتا محروم و توسعه‌نیافته جلب کند و زمینه لازم را برای توسعه همه‌جانبه در استان و به خصوص شهرستان بانه ایجاد نماید.

مأموریت اصلی

  • ارتقأ کیفیت مدیریت طرح‌­های جنگلداری (مدیریت پایدار جنگل­‌ها در مشارکت با مردم محل) به عنوان ابزاری برای توسعه و معیشت پایدار روستایی در زاگرس شمالی از طریق پایش و طراحی پروژه­‌های پژوهش و توسعه­
  • ارتقأ کیفیت آموزش و مهارت‌های فنی-عملیاتی دانشجویان جنگلداری

وظایف

  • پایش طرح‌­های جنگلداری، جنگلداری محلی و سیستم‌های سنتی اگروفورستری محل به منظور اصلاح سیستم و بهبود روش‌ها، با تهیه طرح‌های پژوهش و توسعه
  • برقراری امکان اجرای عملیات‌های آموزشی گروه جنگلداری دانشگاه، سایر گروه‌­های آموزشی دانشگاه کردستان و نیز سایر دانشگاه‌­های کشور
  • تأمین امکان اجرای عملیات طرح‌­های پژوهشی سایر مراکز پژوهشی کشور در غالب طرح­‌های مشترک تحقیقاتی و تأمین قرارگاه عملیاتی و امکانات ستادی در محل
  • برقراری روابط کاری و اداری با شورای اسلامی روستاهای مناطق جنگلی، تشکل‌های غیردولتی زیست محیطی، ادارات دولتی و شرکت‌های خصوصی در جهت بهبود رابطه­ انسان و طبیعت در حوزه‌ی جنگل‌های زاگرس شمالی
  • برگزاری دوره‌های آموزش آزاد برای ارتقأ دانش جوانان محل با تأکید بر مردم روستاهای مناطق جنگلی بانه