دسترسی سریع

فرم ها و آیین نامه ها (هیات علمی)

راهنما
راهنمای تکمیل صفحه شخصی
راهنمای تصویری نحوه درخواست حق التشویق مقالات چاپ شده برای اعضای هیات علمی و دانشجویان ایشان
راهنمای ثبت نام و استفاده از google scholar
گرانت
راهنمای تسویه گرنت
فرم تسویه حساب گرنت سال 1397 به بعد
دستورالعمل امتیازدهی به فعالیت‌های پژوهشی و محاسبه امتیاز گرانت اعضای هیأت علمی دانشگاه کردستان
صورت جلسه تسویه گرنت پژوهشی
گرانت فناورانه (جدید)
دستورالعمل اجرایی اعتبار ویژه پژوهشی (گرانت) اعضای هیات علمی دانشگاه کردستان (1396)
فرصت مطالعاتی
فرآیند استفاده از فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی
فرآیند ماموریت پژوهشی
دستورالعمل استفاده اعضای هیات علمی دانشگاه کردستان از فرصت مطالعاتی
دستورالعمل استفاده اعضای هیات علمی دانشگاه کردستان از ماموریت های پژوهشی کوتاه مدت تابستانه
پسادکتری و طرح های مشترک با صندوق ملی حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
حمایت از دوره پسادکتری مشترک با دانشگاه های خارجی (جدید)
دستورالعمل حمایت از دوره های پسادکتری صندوق ملی حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
فرم های پروپوزال و داوری طرح ها و دوره های پسادکتری مشترک با صندوق حمایت از پژوهشگران
دستورالعمل تشکیل و اجرای دوره های پژوهشی پسادکتری (1397)
فرایند درخواست دوره های پژوهشی پسادکتری دانشگاه کردستان (1397)
فلوچارت درخواست دوره پژوهشی پسادکتری (1397)
مشخصات پژوهشگر پسادکتری (فرم شماره 1 پسادکتری 1397)
موافقت استاد، گروه و دانشکده با پژوهشگر پسادکتری (فرم شماره 2 پسادکتری 1397)
کنفرانس ها و کارگاه ها
فرم درخواست اعضای هیات علمی برای شرکت در کارگاه های علمی داخلی
فرم درخواست اعضای هیات علمی برای شرکت در همایش های علمی داخلی
دستورالعمل نحوه پرداخت هزینه شرکت اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در همایش ها و کارگاه ها
پایه تشویقی پژوهشی
دستورالعمل پایه تشویقی پژوهشی
فرم درخواست پایه تشویقی پژوهشی
تخلفات پژوهشی
دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی