دسترسی سریع

فرم ها و آیین نامه ها (دانشجویان)

کنفرانس ها و کارگاه ها
فرم درخواست دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای شرکت در کارگاه های علمی داخلی
فرم درخواست دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای شرکت در همایش های علمی داخلی
دستورالعمل نحوه پرداخت هزینه شرکت اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در همایش ها و کارگاه ها
دستورالعمل جهت دهی پایان نامه
دستورالعمل جهت دهی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (1397)