دسترسی سریع

راهنمای چک کردن IF، MIF مجلات JCR و برآورد امتیاز پژوهشی متعلق به آن(به همراه لیست مجلات JCR 2018)

دانشگاه کردستان / دانشکده‌ها / دانشکده منابع طبیعی / معاونت پژوهشی / راهنمای چک کردن IF، MIF مجلات JCR و برآورد امتیاز پژوهشی متعلق به آن(به همراه لیست مجلات JCR 2018)