دسترسی سریع

هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی

شیرکو ابراهیمی محمدی
شیرکو ابراهیمی محمدی مدیر گروه مرتع و آبخیزداری
گروه مرتع و آبخیزداری استادیار
shirkoebrahimi [at] uok.ac.ir
- -
جمیل امان اللهی
جمیل امان اللهی -
گروه محیط زیست دانشیار
j.amanollahi [at] uok.ac.ir
- -
خالد اوسطی
خالد اوسطی -
گروه مرتع و آبخیزداری استادیار
k.osati [at] uok.ac.ir http://nr.uok.ac.ir/k.osati
- -
برزان بهرامی کمانگر
برزان بهرامی کمانگر رئیس دانشکده منابع طبیعی
گروه شیلات دانشیار
bbkamangar [at] uok.ac.ir
- 087-33620551
مهتاب پیرباوقار
مهتاب پیرباوقار -
گروه جنگلداری دانشیار
m.bavaghar [at] uok.ac.ir
- -
داود جمینی
داود جمینی -
گروه ژئومورفولوژی استادیار
d.jamini [at] uok.ac.ir
- -
حامد جنیدی جعفری
حامد جنیدی جعفری -
گروه مرتع و آبخیزداری دانشیار
hjoneidi [at] ut.ac.ir
- -
سید علی جوهری
سید علی جوهری مدیر گروه شیلات
گروه شیلات دانشیار
a.johari [at] uok.ac.ir https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=KdEeCEAAAAAJ
- -
کامران چپی
کامران چپی مدیر دانشجویان غیر ایرانی دفتر روابط بین الملل
گروه مرتع و آبخیزداری دانشیار
k.chapi [at] uok.ac.ir
- -
وحید حسینی
وحید حسینی -
گروه جنگلداری استادیار
V.Hosseini [at] uok.ac.ir
- -
...4321 
سمینارها و دفاع‌ها
آمار بازدید
کاربران آنلاین 71
امروز 449
دیروز 7988
ماه جاری 259616
سال جاری 2267557
از ابتدا 21636354
صفحه جاری 13891