دسترسی سریع

هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی

شیرکو ابراهیمی محمدی
شیرکو ابراهیمی محمدی -
گروه مرتع و آبخیزداری استادیار
shirkoebrahimi [at] uok.ac.ir
- -
جمیل امان اللهی
جمیل امان اللهی -
گروه محیط زیست دانشیار
j.amanollahi [at] uok.ac.ir
- -
خالد اوسطی
خالد اوسطی -
گروه مرتع و آبخیزداری استادیار
k.osati [at] uok.ac.ir http://nr.uok.ac.ir/k.osati
- -
برزان بهرامی کمانگر
برزان بهرامی کمانگر رئیس دانشکده منابع طبیعی
گروه شیلات دانشیار
bbkamangar [at] uok.ac.ir
- 087-33620551
مهتاب پیرباوقار
مهتاب پیرباوقار سرپرست گروه جنگلداری
گروه جنگلداری دانشیار
m.bavaghar [at] uok.ac.ir
- -
حامد جنیدی جعفری
حامد جنیدی جعفری -
گروه مرتع و آبخیزداری دانشیار
hjoneidi [at] ut.ac.ir
- -
سید علی جوهری
سید علی جوهری مدیر گروه شیلات
گروه شیلات دانشیار
a.johari [at] uok.ac.ir https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=KdEeCEAAAAAJ
- -
کامران چپی
کامران چپی مدیر دانشجویان غیر ایرانی دفتر روابط بین الملل
گروه مرتع و آبخیزداری دانشیار
k.chapi [at] uok.ac.ir
- -
وحید حسینی
وحید حسینی -
گروه جنگلداری استادیار
V.Hosseini [at] uok.ac.ir
- -
سعید خضری
سعید خضری -
گروه ژئومورفولوژی دانشیار
SKhezri [at] uok.ac.ir http://www.researchgate.net/profile/Saeed_Khezri
سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده منابع طبیعی 08733664600-9(داخلی: 3361)
...4321 
آمار بازدید
کاربران آنلاین 53
امروز 1321
دیروز 8791
ماه جاری 241739
سال جاری 241739
از ابتدا 19610536
صفحه جاری 10664