دسترسی سریع
گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری با بهره‌گیری از امکانات و تجهیزات پیشرفته در آزمایشگاه مرتع و جنگل شماره1، مرتع و جنگل شماره2، آزمایشگاه مهندسی مرتع وآبخیزداری، هرباریوم و کارگاه کارتوگرافی و تفسیر عکس‌های هوایی در کنار سایر تجهیزات موجود در آزمایشگاه مرجع دانشکده منابع طبیعی و سایر گروه‌های آموزشی زمینه‌های لازم برای انجام تحقیقات کاربردی و بنیادین در زمینه‌های مطالعات اکولوژی مرتع، مدل‌سازی اکوسیستم‌های مرتعی، ارزیابی و آنالیز مراتع، مدیریت اکوسیستم‌های مرتعی، هیدرولوژی و مدیریت منابع آب حوزه‌های آبخیز، فرسایش و رسوب حوزه‌های آبخیز، مدل‌سازی آب‌های زیرزمینی را فراهم نموده است.
مهم‌ترین تجهیزات آزمایشگاه
 • دستگاه اندازه‌گیری هدایت هیدرولیکی خاک
 • آون
 • کجلدال
 •  اسپکتروفتومتر
 • ژل داک
 • ترمال سایکلر
 • سیستم الکتروفورز
 • فریزر 80 - درجه
 • ژرمیناتور
 • هود لامینار
 • هود میکروبیولوژی
 • سمپلر در اندازه‌های مختلف (Eppendorf)
 • شیکر
 • رطوبت‌سنج به روش مادون قرمز
 • فلوم‌های مطالعه فرسایش آبی و توده‌ای خاک
 • دستگاه مقاومت سه محوری خاک
 • اوگرهای نمونه‌برداری خاک
 • نفوذسنج گلف
 • ترازوی دیجیتال تا سه رقم اعشار (دقت یک هزارم)
 • میکرومولینه الکترومغناطیسی
 • استوانه‌های مضاعف
 • کیت پرتابل اندازه‌گیری پارامترهای کیفی آب
 • الک‌های تمام استیل آزمایشگاهی در مش‌های مختلف
 • انواع GPS
 • پلات در اندازه‌های مختلف، چرخ دوار و قاب ده نقطه‌ای
 • خط کش Rod
 • گونه های مختلف گیاهان مرتعی و دارویی