دسترسی سریع
محمد دارند
محمد دارند معاون پژوهشی دانشکده منابع طبیعی
گروه آب و هواشناسی دانشیار
m.darand [at] uok.ac.ir
- -
محمد حسین قلی زاده
محمد حسین قلی زاده -
گروه آب و هواشناسی استادیار
m.gholizadeh [at] uok.ac.ir
- -
بختیار محمدی
بختیار محمدی مدیر گروه آب و هواشناسی
گروه آب و هواشناسی دانشیار
b.mohammadi [at] uok.ac.ir
- -