دسترسی سریع
جمیل امان اللهی
جمیل امان اللهی -
گروه محیط زیست دانشیار
j.amanollahi [at] uok.ac.ir
- -
مرضیه رئیسی ورزنه
مرضیه رئیسی ورزنه -
گروه محیط زیست استادیار
m.reisi [at] uok.ac.ir
- -
بابک سوری
بابک سوری -
گروه محیط زیست دانشیار
bsouri [at] uok.ac.ir
- -
هانیه غفاری
هانیه غفاری -
گروه محیط زیست استادیار
h.ghaffari [at] uok.ac.ir
- 3309
فرشید قربانی
فرشید قربانی مدیر گروه
گروه محیط زیست استادیار
f.ghorbani [at] uok.ac.ir
- -
شهرام کبودوندپور
شهرام کبودوندپور -
گروه محیط زیست استادیار
s.kaboodvandpour [at] uok.ac.ir
- 087-33620551