دسترسی سریع

مسئولین دانشکده منابع طبیعی

شهرام کبودوندپور
شهرام کبودوندپور رئیس دانشکده منابع طبیعی
گروه محیط زیست استادیار
s.kaboodvandpour [at] uok.ac.ir
- 087-33620551
برزان بهرامی کمانگر
برزان بهرامی کمانگر معاون آموزشی دانشکده منابع طبیعی
گروه شیلات دانشیار
bbkamangar [at] uok.ac.ir
- 087-33620551
محمد دارند
محمد دارند معاون پژوهشی دانشکده منابع طبیعی
گروه آب و هواشناسی دانشیار
m.darand [at] uok.ac.ir
- -