دسترسی سریع

هیئت علمی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

سید اسعد شیخ احمدی
سید اسعد شیخ احمدی -
گروه زبان و ادبیات فارسی استادیار
-
- -
محمد رضا عزیزی پور
محمد رضا عزیزی پور -
گروه زبان و ادبیات عرب استادیار
AZIZIPOUR75 [at] YAHOO.COM http://research.uok.ac.ir/_Pages/PersonalPages/Default.aspx?ID=174
- -
نسرین علی اکبری
نسرین علی اکبری -
گروه زبان و ادبیات فارسی استادیار
naliakbary [at] yahoo.com
- 08733623538
ولی غلامی
ولی غلامی -
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی استادیار
-
- -
جلیل فتحی
جلیل فتحی -
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی استادیار
-
- -
صادق فتحی دهکردی
صادق فتحی دهکردی -
گروه زبان و ادبیات عرب استادیار
fathi.sadeq.d [at] gmail.com
- -
طیبه فدوی
طیبه فدوی -
گروه زبان و ادبیات فارسی مربی
-
- -
تیمور مالمیر
تیمور مالمیر -
گروه زبان و ادبیات فارسی استاد
-
- -
زانیار نقشبندی
زانیار نقشبندی -
گروه زبان و ادبیات کردی استادیار
-
- -
احمد نهیرات
احمد نهیرات -
گروه زبان و ادبیات عرب استادیار
a.nohairat [at] uok.ac.ir
- -
...4321