دسترسی سریع

هیئت علمی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

بهروز چمن آرا
بهروز چمن آرا -
گروه زبان و ادبیات کردی استادیار
-
- -
فردین حسین پناهی
فردین حسین پناهی -
گروه زبان و ادبیات فارسی استادیار
-
- -
محمد رضا خدابخش
محمد رضا خدابخش -
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی استادیار
rezak558 [at] gmail.com
- -
مسعود دهقان
مسعود دهقان -
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی استادیار
m.dehghan [at] lit.uok.ac.ir
- -
عرفان رجبی
عرفان رجبی -
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی استادیار
rajabi.e.sh [at] gmail.com http://lit.uok.ac.ir/e.rajabi
- 08716665834
عبدالله رسول نژاد
عبدالله رسول نژاد -
گروه زبان و ادبیات عرب استادیار
abosami1387 [at] yahoo.com
- -
هادی رضوان
هادی رضوان مدیر گروه پژوهشی زبان‌شناسی و ادبیات کردی
گروه زبان و ادبیات عرب دانشیار
hadirezwan [at] yahoo.com
- -
سید بختیار سجادی
سید بختیار سجادی مدیر گروه زبان و ادبیات کردی
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی استادیار
bakhtiar_sadjadi [at] yahoo.com
- 336664600 (2403)
حسن سرباز
حسن سرباز مدیر گروه
گروه زبان و ادبیات عرب دانشیار
h.sarbaz [at] uok.ac.ir
- -
حبیب سلیمانی
حبیب سلیمانی مدیریت برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی استادیار
h.soleimani [at] uok.ac.ir
- 33624027 (2343)
...4321