دسترسی سریع

هیئت علمی دانشکده زبان و ادبیات

محمد احمدنژاد
محمد احمدنژاد رئیس مرکز زبان دانشگاه کردستان
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی استادیار
-
- -
صالح ادیبی
صالح ادیبی -
گروه زبان و ادبیات فارسی استادیار
-
- -
سیروس امیری
سیروس امیری معاون پژوهشی دانشکده زبان و ادبیات
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی استادیار
amiri.cyrus [at] gmail.com
- -
ابراهیم بدخشان
ابراهیم بدخشان -
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی دانشیار
badakhshane [at] gmail.com http://lit.uok.ac.ir/ebadakhshan
- -
زکریا بزدوده
زکریا بزدوده مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی استادیار
z.bezdodeh [at] uok.ac.ir
- -
سید احمد پارسا
سید احمد پارسا -
گروه زبان و ادبیات فارسی استاد
a.parsa [at] uok.ac.ir
- -
یداله پشا آبادی
یداله پشا آبادی -
گروه زبان و ادبیات کردی استادیار
-
- -
محسن پیشوایی علوی
محسن پیشوایی علوی -
گروه زبان و ادبیات عرب دانشیار
-
- -
نجم الدین جباری
نجم الدین جباری مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی
گروه زبان و ادبیات فارسی استادیار
-
- -
جمیل جعفری
جمیل جعفری -
گروه زبان و ادبیات عرب استادیار
j.jafari [at] uok.ac.ir
- -
...4321