دسترسی سریع
یداله پشا آبادی
یداله پشا آبادی -
گروه زبان و ادبیات کردی استادیار
-
- -
بهروز چمن آرا
بهروز چمن آرا سرپرست پژوهشکده کردستان شناسی
گروه زبان و ادبیات کردی استادیار
-
- -
زانیار نقشبندی
زانیار نقشبندی -
گروه زبان و ادبیات کردی استادیار
-
- -