دسترسی سریع

آموزش دانشکده

چارت درسی دوره کارشناسی گروه های مختلف
کارشناسی ادبیات فارسی 94 به بعد
کارشناسی ادبیات انگلیسی 94 به بعد
کارشناسی آموزش زبان انگلیسی 94 به بعد
کارشناسی ادبیات عربی 94 به بعد
کارشناسی ادبیات کردی 94 به بعد
کارشناسی ادبیات کردی 96 به بعد
چارت درسی دوره کارشناسی ارشد گروه های مختلف
کارشناسی ارشد ادبیات فارسی 95 به بعد
کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی 95 به بعد
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی 96 به بعد
کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی 95 به بعد
کارشناسی ارشد ادبیات عربی 96 به بعد
چارت درسی دوره دکتری ارشد گروه های مختلف