دسترسی سریع

معاونت آموزشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

خالد احمدزاده
خالد احمدزاده معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی-مدیر گروه پژوهشی مطالعات راهبردی و توسعه
گروه علوم اقتصادی استادیار
Kh.Ahmadzadeh [at] uok.ac.ir
- 08716664364
فایل‌های مفید
چک لیست ویژه پروپوزال دانشکده
فرم پروپوزال ویژه دانشکده
مراحل تصویب پروپوزال
تعهدنامه پایان‌نامه و پروپوزال
شیوه‌نامه تدوین پایان‌نامه
صفحات ابتدایی و پایانی، پایان‌نامه
معاونین پیشین
نام ونام‌خانوادگی رشته تحصیلی تاریخ
شروع خاتمه
دکتر محمدرضا عزیزی پور زبان و ادبیات عرب 1391 1392
دکتر ناصر شیربگی علوم تربیتی 1389 1391
دکتر محمد مراد ایرانی زبان و ادبیات فارسی 1386 1389
دکتر نجم‌الدین جباری زبان و ادبیات فارسی 1383 1386
آقای عزیز سلیمانزاده علوم تربیتی 1378 1383