دسترسی سریع

هیئت علمی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

زینب آئینی
زینب آئینی -
گروه مدیریت بازرگانی استادیار
z.aeeni [at] uok.ac.ir
- -
آرزو احمد پور
آرزو احمد پور -
گروه تربیت بدنی استادیار
-
- -
خالد احمدزاده
خالد احمدزاده رئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
گروه علوم اقتصادی استادیار
Kh.Ahmadzadeh [at] uok.ac.ir
- 08733664364
آرمان احمدی زاد
آرمان احمدی زاد -
گروه مدیریت بازرگانی استادیار
A.Ahmadizad [at] uok.ac.ir
- -
محمد امید اخگر
محمد امید اخگر مدیر امور مالی
گروه حسابداری استادیار
mo.akhgar [at] uok.ac.ir
- -
سالم افسری
سالم افسری -
گروه فقه شافعی استادیار
salem.afsari [at] yahoo.com
- -
احمد امانی
احمد امانی -
گروه مشاوره دانشیار
a.amani [at] uok.ac.ir
دانشکده علوم انسانی - اتاق 212 087-33626577 (2507)
پیمان امینی
پیمان امینی مدیر گروه حسابداری
گروه حسابداری استادیار
p.amini@uok.ac.ir
- -
بهزاد ایزدی
بهزاد ایزدی -
گروه تربیت بدنی استادیار
b.izadi [at] uok.ac.ir
- -
سیدجمال بارخدا
سیدجمال بارخدا -
گروه علوم تربیتی استادیار
-
- -
...54321