دسترسی سریع
کمال خالق پناه
کمال خالق پناه مدیر گروه
گروه جامعه شناسی استادیار
-
- -
سعید خانی
سعید خانی -
گروه جامعه شناسی استادیار
s.khani [at] uok.ac.ir
- داخلی 2298
حسین دانش مهر
حسین دانش مهر مدیر گروه توسعه و مطالعات راهبردی پژوهشکده کردستان شناسی
گروه جامعه شناسی استادیار
hdaneshmehr@yahoo.com
- -
امید قادرزاده
امید قادرزاده معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی
گروه جامعه شناسی دانشیار
o.ghaderzadeh [at] uok.ac.ir
- 087-33624007
جمال محمدی
جمال محمدی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
گروه جامعه شناسی دانشیار
j.mohammadi [at] uok.ac.ir
- -