دسترسی سریع
آرزو احمد پور
آرزو احمد پور -
گروه تربیت بدنی استادیار
-
- -
بهزاد ایزدی
بهزاد ایزدی -
گروه تربیت بدنی استادیار
b.izadi [at] uok.ac.ir
- -
سید حسین حسینی مهر
سید حسین حسینی مهر -
گروه تربیت بدنی استادیار
-
گروه تربیت بدنی، اتاق 108 08733662288
رحمان رحیمی
رحمان رحیمی مدیر اداره تربیت بدنی و فوق برنامه
گروه تربیت بدنی دانشیار
rahman.rahimi [at] yahoo.com http://lit.uok.ac.ir/R.Rahimi
- 2353
داریوش شیخ الاسلامی وطنی
داریوش شیخ الاسلامی وطنی مدیر تحصیلات تکمیلی
گروه تربیت بدنی دانشیار
d.vatani [at] uok.ac.ir
- -
سعید صادقی بروجردی
سعید صادقی بروجردی -
گروه تربیت بدنی استاد
sboroujerdi [at] uok.ac.ir
- -
مهدی عباس پور
مهدی عباس پور -
گروه تربیت بدنی استادیار
m.abbaspoor [at] uok.ac.ir
- -
سعید قائینی
سعید قائینی -
گروه تربیت بدنی استادیار
sghaeeni [at] yahoo.com
- 087-33624028 (2353)
سردار محمدی
سردار محمدی -
گروه تربیت بدنی استادیار
sardarmohammadii [at] gmail.com
- -
هیمن محمدی
هیمن محمدی -
گروه تربیت بدنی استادیار
-
- -
...21