دسترسی سریع
احمد امانی
احمد امانی -
گروه مشاوره دانشیار
a.amani [at] uok.ac.ir
دانشکده علوم انسانی - اتاق 212 087-33626577 (2507)
امید عیسی نژاد
امید عیسی نژاد مدیر گروه
گروه مشاوره استادیار
farhangmad [at] gmail.com - O.Isanejad [at] uok.ac.ir
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه مشاوره، اتاق 111 (2300) داخلی
ناصر یوسفی
ناصر یوسفی -
گروه مشاوره دانشیار
n.yoosefi [at] uok.ac.ir
- -