دسترسی سریع
آرمان احمدی زاد
آرمان احمدی زاد مدیر گروه مدیریت بازرگانی
گروه مدیریت بازرگانی استادیار
A.Ahmadizad [at] uok.ac.ir
- -
رضا شافعی
رضا شافعی -
گروه مدیریت بازرگانی دانشیار
shafeai [at] yahoo.com
- -
فخرالدین معروفی نقدهی
فخرالدین معروفی نقدهی -
گروه مدیریت بازرگانی دانشیار
f.maroofi [at] uok .ac .ir
- -
سید محمد موسوی جد
سید محمد موسوی جد -
گروه مدیریت بازرگانی استادیار
sm.moosavi [at] uok.ac.ir
- -
خبات نسائی
خبات نسائی رئیس مرکز کارآفرینی و دفتر ارتباط با صنعت
گروه مدیریت بازرگانی استادیار
-
- -
فرهاد وفایی
فرهاد وفایی -
گروه مدیریت بازرگانی استادیار
vafa408 [at] yahoo.com
- -
پرویز کفچه
پرویز کفچه -
گروه مدیریت بازرگانی استادیار
p.kafcheh [at] uok.ac.ir http://hum.uok.ac.ir/p.kafcheh
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، شماره اتاق 228 087-33664600 (داخلی 2237)