دسترسی سریع

هیئت علمی دانشکده مهندسی

فاطمه دانشفر
فاطمه دانشفر -
گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات مربی
f.daneshfar [at] uok.ac.ir
دپارتمان مهندسی کامپیوتر - اتاق 203 -
هوشنگ دباغ
هوشنگ دباغ -
گروه عمران استادیار
h.dabbagh [at] uok.ac.ir
دپارتمان مهندسی عمران - اتاق 205 08716660073
روناک دقیق
روناک دقیق معاون پژوهشی دانشکده مهندسی
گروه مکانیک استادیار
r.daghigh [at] uok.ac.ir
- -
فرهاد رحمانی چیانه
فرهاد رحمانی چیانه -
گروه مهندسی شیمی استادیار
-
- -
محمد رزاقی
محمد رزاقی مدیر تحصیلات تکمیلی
گروه برق دانشیار
m.razaghi [at] uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/razaghi
دپارتمان مهندسی برق - اتاق 210 087-33662966
سید امید رستگار
سید امید رستگار -
گروه مهندسی شیمی استادیار
-
- -
محمد رضایی
محمد رضایی سرپرست گروه مهندسی معدن
گروه معدن استادیار
m.rezaei [at] uok.ac.ir
دپارتمان مهندسی معدن - اتاق 209 داخلی 3370
نوید رضایی
نوید رضایی -
گروه برق استادیار
n.rezaei [at] uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/n.rezaei
دپارتمان مهندسی برق-اتاق 206 -
صادق سلیمانی
صادق سلیمانی -
گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات استادیار
S.Sulaimany[at]uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/sulaimany
دپارتمان مهندسی کامپیوتر - اتاق 102 08733627722 (داخلی 3336)
هاشم شاهسونی
هاشم شاهسونی -
گروه معدن استادیار
h.shahsavani [at] uok.ac.ir - h_shahsavany [at] yahoo.com
دپارتمان مهندسی معدن - اتاق 203 08733622736 (3394)
...54321