دسترسی سریع

هیئت علمی دانشکده مهندسی

مسعود ابراهیمی
مسعود ابراهیمی سرپرست گروه مکانیک
گروه مکانیک استادیار
EBRAHIMI_MASOOD [at] YAHOO.COM
- -
سلمان احمدی
سلمان احمدی -
گروه عمران استادیار
s.ahmadi [at] uok.ac.ir - salman.ahmady [at] gmail.com
دپارتمان مهندسی عمران - اتاق 208 -
فردین احمدی زر
فردین احمدی زر -
گروه صنایع دانشیار
f.ahmadizar [at] uok.ac.ir
- 087-33624017
فرانک اخلاقیان طاب
فرانک اخلاقیان طاب مدیر گروه
گروه مهندسی شیمی استادیار
fr.akhlaghian [at] uok.ac.ir
دپارتمان مهندسی شیمی - اتاق 216 -
فردین اخلاقیان طاب
فردین اخلاقیان طاب رئیس دانشگاه کردستان
گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات استادیار
f.akhlaghian [at] uok.ac.ir
دپارتمان مهندسی کامپیوتر - اتاق 204 -
جمال ارکات
جمال ارکات رئیس دانشکده مهندسی
گروه صنایع دانشیار
j.arkat [at] uok.ac.ir
- -
مژده امانی
مژده امانی -
گروه عمران استادیار
m.amani [at] uok.ac.ir
- -
روجیار اکبری سنه
روجیار اکبری سنه -
گروه مهندسی شیمی استادیار
r.akbari [at] uok.ac.ir
- -
یزدان باتمانی
یزدان باتمانی -
گروه برق استادیار
yazdan_batmany [at] ee.kntu.ac.ir
دپارتمان مهندسی برق - اتاق 207 -
جمیل بهرامی
جمیل بهرامی مدیر گروه
گروه عمران استادیار
jbahrami [at] uok.ac.ir - jamil.bahrami [at] gmail.com
دپارتمان مهندسی عمران - اتاق 219 08716665310
...54321