دسترسی سریع

برنامه امتحانات

شماره و گروه درس نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان فایل الحاقی
7098001_01 ریاضی پایه 1 احمدی هادی 1399/04/11 10:30-13:00 دانلود
7098001_02 ریاضی پایه 1 زاهد زاده مژگان 1399/04/11 10:30-13:00 دانلود
7098001_03 ریاضی پایه 1 جعفری مدینه 1399/04/11 10:30-13:00 دانلود
7098001_04 ریاضی پایه 1 کاظمی بانه محمد ظاهر 1399/04/11 10:30-13:00 دانلود
7098001_05 ریاضی پایه 1 احمدی هادی 1399/04/11 10:30-13:00 دانلود
7098002_01 ریاضی پایه 2 قادرمرزی مصطفی 1399/04/07 10:30-13:00 دانلود
7098002_02 ریاضی پایه 2 قادرمرزی مصطفی 1399/04/07 10:30-13:00 دانلود
7098002_03 ریاضی پایه 2 رحیمی راد سامان 1399/04/07 10:30-13:00 دانلود
7098002_04 ریاضی پایه 2 علی پناه امجد 1399/04/07 10:30-13:00 دانلود
7098002_05 ریاضی پایه 2 فدایی بهروز 1399/04/07 10:30-13:00 دانلود
7098002_06 ریاضی پایه 2 سیف پناه محمد 1399/04/07 10:30-13:00 دانلود
7098002_07 ریاضی پایه 2 کاظمی بانه محمد ظاهر 1399/04/07 10:30-13:00 دانلود
7098002_08 ریاضی پایه 2 حبیبی نبرد 1399/04/07 10:30-13:00 دانلود
7098002_09 ریاضی پایه 2 احمدی کلثوم 1399/04/07 10:30-13:00 دانلود
7098003_01 معادلات دیفرانسیل سلیمان جهان علی 1399/04/30 10:30-13:00 دانلود
7098003_02 معادلات دیفرانسیل سلیمان جهان علی 1399/04/30 10:30-13:00 دانلود
7098003_03 معادلات دیفرانسیل رحمانی ارسلان 1399/04/30 10:30-13:00 دانلود
7098003_04 معادلات دیفرانسیل حسینی سید کیهان 1399/04/18 10:30-13:00 دانلود
7098003_05 معادلات دیفرانسیل باتمانی یزدان 1399/04/18 10:30-13:00 دانلود
7098003_06 معادلات دیفرانسیل احمدی کلثوم 1399/04/30 10:30-13:00 دانلود
7098004_01 فیزیک پایه 1 خالدیان محمد سعید 1399/04/21 10:30-13:00 دانلود
7098004_02 فیزیک پایه 1 گل عنبری طیب 1399/04/21 10:30-13:00 دانلود
7098004_03 فیزیک پایه 1 سخا فرشته 1399/04/21 10:30-13:00 دانلود
7098004_04 فیزیک پایه 1 ابراهیمی سیده شیما 1399/04/21 10:30-13:00 دانلود
7098006_01 فیزیک پایه 2 خالدیان محمد سعید 1399/04/25 10:30-13:00 دانلود
7098006_02 فیزیک پایه 2 گل عنبری طیب 1399/04/25 10:30-13:00 دانلود
7098006_03 فیزیک پایه 2 خالدیان محمد سعید 1399/04/25 10:30-13:00 دانلود
7098006_04 فیزیک پایه 2 گل عنبری طیب 1399/04/25 10:30-13:00 دانلود
7098006_05 فیزیک پایه 2 طریقی تابش فاطمه 1399/04/25 10:30-13:00 دانلود
7098006_06 فیزیک پایه 2 اصولیان زهدیه 1399/04/25 10:30-13:00 دانلود
7098006_07 فیزیک پایه 2 سخا فرشته 1399/04/25 10:30-13:00 دانلود
7098006_08 فیزیک پایه 2 عبدی سراب شله مونا 1399/04/25 10:30-13:00 دانلود
7098006_09 فیزیک پایه 2 جواهری سحر 1399/04/25 10:30-13:00 دانلود
7098008_01 برنامه نویسی کامپیوتر خسروآبادی فریبا 1399/04/23 10:30-13:00 دانلود
7098008_02 برنامه نویسی کامپیوتر خسروآبادی فریبا 1399/04/23 10:30-13:00 دانلود
7098008_03 برنامه نویسی کامپیوتر نوبخت وکیلی کامران 1399/04/11 10:30-13:00 دانلود
7098008_04 برنامه نویسی کامپیوتر نوبخت وکیلی کامران 1399/04/11 10:30-13:00 دانلود
7098008_05 برنامه نویسی کامپیوتر بیگ زاده رضا 1399/04/14 08:00-10:30 دانلود
7098008_06 برنامه نویسی کامپیوتر بیگ زاده رضا 1399/04/14 08:00-10:30 دانلود
7098008_07 برنامه نویسی کامپیوتر حسین پناهی فریدون 1399/04/30 10:30-13:00 دانلود
7098008_08 برنامه نویسی کامپیوتر خداکرم زاده شادیه 1399/04/30 10:30-13:00 دانلود
7098009_01 محاسبات عددی شانظری کمال 1399/04/30 10:30-13:00 دانلود
7098009_02 محاسبات عددی احمدی کلثوم 1399/04/18 08:00-10:30 دانلود
7098010_01 ریاضی مهندسی حسینی سید کیهان 1399/05/01 10:30-13:00 دانلود
7098010_02 ریاضی مهندسی صادقی آرمان 1399/04/23 10:30-13:00 دانلود
7098011_01 آمارو احتمالات مهندسی پارسا صدر محمد 1399/04/30 08:00-10:30 دانلود
7098011_02 آمارو احتمالات مهندسی فاطمی عادل 1399/05/01 10:30-13:00 دانلود
7098011_05 آمارو احتمالات مهندسی فاطمی عادل 1399/05/01 10:30-13:00 دانلود
7098012_01 مقاومت مصالح 1 مام عزیزی آرمان 1399/04/07 10:30-13:00 دانلود
7098014_01 استاتیک رضایی محمد 1399/04/30 10:30-13:00 دانلود
7098014_02 استاتیک مام عزیزی آرمان 1399/04/18 14:00-16:00 دانلود
7098014_03 استاتیک احمدی بهمن 1399/04/21 08:00-10:30 دانلود
7098014_04 استاتیک محمدی سیروان 1399/04/21 08:00-10:30 دانلود
7098015_01 مکانیک سیالات 1 امینی خوشالان حاصل 1399/04/21 08:00-10:30 دانلود
7098015_02 مکانیک سیالات 1 اکبری سنه روجیار 1399/04/14 10:30-13:00 دانلود
7098015_03 مکانیک سیالات 1 ایثاری محسن 1399/05/01 14:00-16:00 دانلود
7098015_04 مکانیک سیالات 1 ابراهیمی مسعود 1399/05/01 08:00-10:30 دانلود
7098018_01 اقتصاد مهندسی صادقی هیبت الله 1399/04/11 08:00-10:30 دانلود
7098018_02 اقتصاد مهندسی خالقی امیر 1399/04/11 08:00-10:30 دانلود
7098018_05 اقتصاد مهندسی تاجی جلال 1399/04/21 08:00-10:30 دانلود
7098018_06 اقتصاد مهندسی قدس پرک 1399/04/21 08:00-10:30 دانلود
7098019_01 معماری کامپیوتر عبداله پوری علیرضا 1399/04/09 10:30-13:00 دانلود
7098020_01 مدارهای منطقی صلاحی سمیرا 1399/04/07 08:00-10:30 دانلود
7098021_01 شبکه های کامپیوتری 1 عزیزی سعدون 1399/04/18 08:00-10:30 دانلود
7098023_01 تحقیق در عملیات 1 فرورش حمید 1399/04/07 08:00-10:30 دانلود
7098026_01 مدارهای الکتریکی 1 بهرام آرا صلاح 1399/04/18 08:00-10:30 دانلود
7098027_01 ترمودینامیک 1 حمیدی صباح 1399/04/25 08:00-10:30 دانلود
7098027_03 ترمودینامیک 1 دقیق روناک 1399/04/07 08:00-10:30دانلود
7098028_01 انتقال حرارت 1 رحیمی سرابشهرک گلاویژ 1399/04/23 10:30-13:00 دانلود
7098028_02 انتقال حرارت 1 لهونیان منصور 1399/04/25 08:00-10:30 دانلود