دسترسی سریع

برنامه امتحانات

کارشناسی
شماره و گروه درس نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان فایل الحاقی
7020006_01 روش و ارائه تحقیق رضایی محمد 1399/04/21 08:00-10:30 دریافت
7020007_01 بازدید زمین و معدن نجم الدینی ایرج     دریافت
7020009_01 سنگ شناسی نوری سندیابی فاطمه 1399/04/14 08:00-10:30 دریافت
7020017_01 استخراج سنگ های ساختمانی و تزئینی امینی خوشالان حاصل 1399/04/23 08:00-10:30 دریافت
7020019_01 روش های تجزیه مواد معدنی عزیزی حاجی حسین 1399/04/09 08:00-10:30 دریافت
7020041_01 ژئوفیزیک اکتشافی 2 شاهسونی هاشم 1399/04/28 08:00-10:30 دریافت
7020045_01 ژئوشیمی اکتشافی 2 مصطفائی کامران 1399/04/07 10:30-13:00 دریافت
7020049_01 اقتصاد معدنی امینی خوشالان حاصل 1399/04/07 08:00-10:30 دریافت
7020073_01 کارتوگرافی نجم الدینی ایرج     دریافت
7020073_03 کارتوگرافی نجم الدینی ایرج     دریافت
7020075_01 عملیات نقشه برداری معدنی امینی خوشالان حاصل     دریافت
7020075_02 عملیات نقشه برداری معدنی امینی خوشالان حاصل     دریافت
7020081_01 ایمنی بهداشت و محیط زیست امینی خوشالان حاصل 1399/04/25 08:00-10:30 دریافت
7020082_01 زبان تخصصی معدن پارسا صدر محمد 1399/04/18 10:30-13:00 دریافت
7020083_01 مبانی اکتشاف مواد معدنی مصطفائی کامران 1399/04/11 10:30-13:00 دریافت
7020086_01 زمین شناسی اقتصادی(2 واحد) نجم الدینی ایرج 1399/04/23 10:30-13:00 دریافت
7020087_01 چاه نگاری شاهسونی هاشم 1399/04/23 08:00-10:30 دریافت
7020088_01 تجزیه و تحلیل داده های اکتشافی مصطفائی کامران 1399/05/01 10:30-13:00 دریافت
7020097_01 خدمات فنی 2 امینی خوشالان حاصل 1399/04/28 08:00-10:30 دریافت
7020099_01 معدنکاری زیر زمینی رضایی محمد 1399/04/07 10:30-13:00 دریافت
7020100_01 طراحی معادن امینی خوشالان حاصل 1399/05/01 10:30-13:00 دریافت
7020102_01 حفرچاه و فضاهای زیر زمینی رضایی محمد 1399/04/14 10:30-13:00 دریافت
7020159_01 زمین شناسی اقتصادی ایران نجم الدینی ایرج 1399/04/14 10:30-13:00 دریافت
7020161_01 کانی شناسی عزیزی حاجی حسین 1399/04/18 10:30-13:00 دریافت
تحصیلات تکمیلی
ساعت امتحان تاریخ امتحان نام استاد نام درس شماره و گروه درس فایل الحاقی
10:30-13:00 21/04/99 هاشم شاهسونی زمین آمار پیشرفته

7020106-01            

دریافت
10:30-13:00 09/04/99 عزیزی حاجی حسین نمونه برداری اکتشافی 7020114-01 دریافت
10:30-13:00 25/04/99 رضایی محمد مدیریت و کنترل پروژه 7020151-01 دریافت
8:00-10:30 30/04/99 هاشم شاهسونی مدلسازی ذخایر معدنی 7020107-01 دریافت
8:00-10:30 14/04/99 عزیزی حاجی حسین روشهای ترسیمی در اکتشاف 7020113-01 دریافت