دسترسی سریع

برنامه امتحانات

شماره و گروه درس نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان فایل الحاقی
7018023_01 اقتصاد عمومی 2 سعیدپور لسیان 1399/04/30 08:00-10:30 دریافت
7018023_02 اقتصاد عمومی 2 سعیدپور لسیان 1399/04/30 08:00-10:30 دریافت
7018024_02 اصول حسابداری و هزینه یابی قادری اقبال 1399/04/21 10:30-13:00 دریافت
7018025_01 آزمایشگاه اندازه گیری دقیق وکنترل کیفیت احمدی امجد     دریافت
7018025_02 آزمایشگاه اندازه گیری دقیق وکنترل کیفیت احمدی امجد     دریافت
7018025_03 آزمایشگاه اندازه گیری دقیق وکنترل کیفیت احمدی امجد     دریافت
7018027_01 طرح ریزی واحدهای صنعتی قادری عبدالسلام 1399/04/07 10:30-13:00 دریافت
7018027_02 طرح ریزی واحدهای صنعتی قره گوزلو مریم 1399/04/07 10:30-13:00 دریافت
7018028_01 برنامه ریزی و کنترل موجودیها 1 صادقی هیبت الله 1399/04/14 08:00-10:30 دریافت
7018029_01 کنترل پروژه عیدی علیرضا 1399/04/25 08:00-10:30 دریافت
7018029_02 کنترل پروژه عیدی علیرضا 1399/04/25 08:00-10:30 دریافت
7018034_01 تئوری احتمالات و کاربرد آن زمانی شکوفه 1399/04/28 10:30-13:00 دریافت
7018035_01 آمار مهندسی ارکات جمال 1399/04/28 10:30-13:00 دریافت
7018042_01 مهندسی فاکتورهای انسانی شهرخی محمود 1399/04/09 10:30-13:00 دریافت
7018043_01 برنامه ریزی تولید فاروقی هیوا 1399/04/14 10:30-13:00 دریافت
7018044_01 مدیریت کیفیت و بهره وری شهرخی محمود 1399/04/23 08:00-10:30 دریافت
7018045_01 برنامه ریزی و کنترل موجودیها 2 احمدی زر فردین 1399/04/14 08:00-10:30 دریافت
7018051_01 طرح سیستمهای اطلاعاتی و کنترل مدیریت محمودی انور 1399/04/28 08:00-10:30 دریافت
7018056_01 اصول مدیریت و تئوری سازمان آیینی زینب 1399/04/18 08:00-10:30 دریافت
7018056_02 اصول مدیریت و تئوری سازمان آیینی زینب 1399/04/18 08:00-10:30 دریافت
7018093_01 جبر خطی صادقی هیبت الله 1399/04/14 10:30-13:00 دریافت
7018093_02 جبر خطی محمودی انور 1399/04/14 10:30-13:00 دریافت
7018095_01 روشهای تولید خدائی جلال 1399/04/18 10:30-13:00 دریافت
7018095_02 روشهای تولید آزاد پور اشکان 1399/04/18 10:30-13:00 دریافت
تحصیلات تکمیلی
کد درس نام درس شماره استاد نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان فایل الحاقی
7018008_01 طراحی شبکه زنجیره تامین 391072 قادری عبدالسلام 1399/04/21 10:30-13:00 دریافت
7018009_01 نظریه شبکه 300532 عیدی علیرضا 1399/04/14 10:30-13:00 دریافت
7018066_01 مباحث منتخب در بهینه سازی سیستم ها 300625 احمدی زر فردین 1399/04/18 10:30-13:00 دریافت
7018073_01 طراحی سیستمهای تولیدی اتوماتیک 300498 شهرخی محمود 1399/04/28 10:30-13:00 دریافت
7018084_01 تصمیم گیری با معیارهای چندگانه 300476 فاروقی هیوا 1399/04/30 10:30-13:00 دریافت
7018168_01 بهینه سازی ترکیبی 300625 احمدی زر فردین 1399/04/25 10:30-13:00 دریافت
7018169_01 شبیه سازی کامپیوتری،مدل سازی و بهینه سازی 300237 ارکات جمال 1399/04/11 10:30-13:00 دریافت
7018176_01 مدیریت درآمد و تقاضا 394075 محمودی انور 1399/04/07 10:30-13:00 دریافت
7018180_01 برنامه ریزی عدد صحیح 390001 فرورش حمید 1399/04/23 10:30-13:00 دریافت
7018183_01 داده کاوی،مدل ها،الگوریتم ها و کاربردها 390001 فرورش حمید 1399/05/01 10:30-13:00 دریافت
7018199_01 مباحث منتخب در لجستیک و زنجیره تامین 300276 صادقی هیبت الله 1399/04/09 10:30-13:00 دریافت
7018200_01 مباحث پیشرفته در لجستیک و زنجیره تامین 1 394075 محمودی انور 1399/04/14 10:30-13:00 دریافت