دسترسی سریع
یزدان باتمانی
یزدان باتمانی مدیرگروه مهندسی برق
گروه برق دانشیار
y.batmani [at] uok.ac.ir
دپارتمان مهندسی برق - اتاق 207 -
حسن بیورانی
حسن بیورانی -
گروه برق استاد
bevrani [at] uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/bevrani
دپارتمان مهندسی برق - اتاق 105 -
هادی جهانی راد
هادی جهانی راد -
گروه برق استادیار
h.jahanirad [at] uok.ac.ir
دپارتمان مهندسی برق - اتاق 208 -
علی حسامی نقشبندی
علی حسامی نقشبندی -
گروه برق استادیار
hesami [at] uok.ac.ir https://eng.uok.ac.ir/ahn
دپارتمان مهندسی برق - اتاق 212 داخلی 3312
فرزاد حسین پناهی
فرزاد حسین پناهی -
گروه برق استادیار
f.hpanahi [at] uok.ac.ir
دپارتمان مهندسی برق- اتاق 207 -
فریدون حسین پناهی
فریدون حسین پناهی -
گروه برق استادیار
fereidoun.h.panahi [at] uok.ac.ir
دانشکده مهندسی گروه برق -
محمد رزاقی
محمد رزاقی مدیر تحصیلات تکمیلی
گروه برق دانشیار
m.razaghi [at] uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/razaghi
دپارتمان مهندسی برق - اتاق 210 -
نوید رضایی
نوید رضایی -
گروه برق استادیار
n.rezaei [at] uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/n.rezaei
دپارتمان مهندسی برق-اتاق 206 -
قباد شفیعی
قباد شفیعی سرپرست گروه همکاری های علمی و بین المللی
گروه برق استادیار
q.shafiee [at] uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/q.shafiee
دپارتمان مهندسی برق- اتاق 202 -
هادی طاریمرادی
هادی طاریمرادی -
گروه برق استادیار
h.tarimoradi [at] uok.ac.ir
دپارتمان مهندسی برق - اتاق 203 -
...21