دسترسی سریع
یزدان باتمانی
یزدان باتمانی -
گروه برق استادیار
yazdan_batmany [at] ee.kntu.ac.ir
دپارتمان مهندسی برق - اتاق 207 -
حسن بیورانی
حسن بیورانی معاون پژوهشی دانشگاه
گروه برق استاد
bevrani [at] uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/bevrani
سازمان مرکزی-معاونت پژوهشی(دپارتمان مهندسی برق - اتاق 105) 33624001
هادی جهانی راد
هادی جهانی راد -
گروه برق استادیار
h.jahanirad [at] uok.ac.ir
دپارتمان مهندسی برق - اتاق 208 -
علی حسامی نقشبندی
علی حسامی نقشبندی مدیر گروه برق
گروه برق استادیار
hesami [at] uok.ac.ir
دپارتمان مهندسی برق - اتاق 212 داخلی 3312
فرزاد حسین پناهی
فرزاد حسین پناهی -
گروه برق استادیار
f.hpanahi [at] uok [dot] ac [dot] ir
دپارتمان مهندسی برق- اتاق 207 -
بختیار حسین زاده
بختیار حسین زاده -
گروه برق مربی
b.hoseinzadeh [at] gmail.com
- -
محمد رزاقی
محمد رزاقی مدیر تحصیلات تکمیلی
گروه برق دانشیار
m.razaghi [at] uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/razaghi
دپارتمان مهندسی برق - اتاق 210 087-33662966
نوید رضایی
نوید رضایی -
گروه برق استادیار
n.rezaei [at] uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/n.rezaei
دپارتمان مهندسی برق-اتاق 206 -
قباد شفیعی
قباد شفیعی معاون رئیس گروه همکاری‌های علمی و بین‌المللی
گروه برق استادیار
q.shafiee [at] uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/q.shafiee
دپارتمان مهندسی برق- اتاق 202 -
هادی طاریمرادی
هادی طاریمرادی -
گروه برق استادیار
h.tarimoradi [at] uok.ac.ir
دپارتمان مهندسی برق - اتاق 203 -
...21