دسترسی سریع

فایل‌های مفید گروه مهندسی برق

فایل های مفید
فرم انتخاب استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد
برنامه چهارساله مهندسی برق گرایش الکترونیک (ورودی‌های 92 تا 94)
برنامه چهارساله مهندسی برق گرایش قدرت (ورودی‌های 92 تا 94)
برنامه مصوب مهندسی برق مقطع کارشناسی ورودی‌های ماقبل 92
برنامه مصوب بازنگری شده مهندسی برق مقطع کارشناسی
فرم پیش ثبت‌نام دانشجویان تحصیلات تکمیلی
فرم تعهدنامه آموزشی و پژوهشی دانشجویان دکتری
برنامه تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد برق - کنترل (ما قبل 96)
فرم تعریف پروژه کارشناسی
برنامه چهارساله مهندسی برق گرایش الکترونیک (ورودی‌های 95 به بعد)
برنامه چهارساله مهندسی برق گرایش قدرت (ورودی‌های 95 به بعد)
برنامه مصوب مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد
فرم تعهدنامه دانشجویان کارشناسی جهت تعیین استاد راهنما
لیست دروس مقطع کارشناسی ارشد گرایش مخابرات
لیست دروس مقطع کارشناسی ارشد گرایش افزاره‌های میکرو و نانو الکترونیک
لیست دروس مقطع کارشناسی ارشد گرایش مدارهای مجتمع
لیست دروس مقطع کارشناسی ارشد گرایش سیستم‌های قدرت
لیست دروس مقطع کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی
برنامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد گرایش کنترل (ورودی‌های 96 به بعد)
برنامه چهارساله مهندسی برق گرایش کنترل (ورودی 95 و به بعد)