دسترسی سریع

برنامه امتحانات

نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان فایل الحاقی
الکترومغناطیس حسین پناهی فریدون 1399/04/14 10:30-13:00 دریافت
سیستمهای کنترل خطی حسامی نقشبندی علی 1399/04/23 10:30-13:00 دریافت
فیزیک مدرن نصرت پور آریز 1399/05/01 10:30-13:00 دریافت
تاسیسات الکتریکی مشتاق جمال 1399/04/25 08:00-10:30 دریافت
عایقها و فشار قوی رضائی نوید 1399/04/28 10:30-13:00 دریافت
ماشینهای مخصوص رضائی نوید 1399/04/18 08:00-10:30 دریافت
پردازش سیگنالهای دیجیتال DSP حسین پناهی فرزاد 1399/04/14 10:30-13:00 دریافت
جبر خطی مافی امیر 1399/05/01 08:00-10:30 دریافت
مدارهای الکتریکی 2(2واحد) حسینی سید کیهان 1399/04/07 08:00-10:30 دریافت
مدارهای الکتریکی 2(2واحد) بیگ زاده نوعی برمک 1399/04/07 08:00-10:30 دریافت
سیگنالهاو سیستم ها حسین پناهی فرزاد 1399/04/21 10:30-13:00 دریافت
الکترونیک 1(2واحد) رزاقی محمد 1399/04/11 08:00-10:30 دریافت
الکترونیک 2(2واحد) فتوحی بشیر 1399/04/14 08:00-10:30 دریافت
ماشین های الکتریکی 1(2واحد) غلامی مهرداد 1399/04/25 10:30-13:00 دریافت
ماشین های الکتریکی 1(2واحد) غلامی مهرداد 1399/04/25 10:30-13:00 دریافت
ماشین های الکتریکی 2(2واحد) طاریمرادی هادی 1399/04/30 08:00-10:30 دریافت
ماشین های الکتریکی 2(2واحد) طاریمرادی هادی 1399/04/30 08:00-10:30 دریافت
اصول سیستم های مخابراتی حسینی سید کیهان 1399/04/28 08:00-10:30 دریافت
تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 گل‌پیرا هیمن 1399/04/09 10:30-13:00 دریافت
سیستم های دیجیتال 1 میرزائی رحمت الله 1399/04/30 10:30-13:00 دریافت
سیستم های دیجیتال 2 جهانی راد هادی 1399/04/18 10:30-13:00 دریافت
الکترونیک آنالوگ فتوحی بشیر 1399/04/23 08:00-10:30 دریافت
مدارهای پالس و دیجیتال فتوحی بشیر 1399/04/28 10:30-13:00 دریافت
شبکه های مخابراتی(کارشناسی) فتحی محمد 1399/04/09 08:00-10:30 دریافت
تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 2 حسامی نقشبندی علی 1399/04/14 10:30-13:00 دریافت
ماشینهای الکتریکی 3 غلامی مهرداد 1399/04/07 10:30-13:00 دریافت
مبانی کارآفرینی حسینی ارشد 1399/04/21 10:30-13:00 دریافت
ابزار دقیق شکوهی شورش 1399/04/07 08:00-10:30 دریافت
سیستم های کنترل دیجیتال باتمانی یزدان 1399/04/11 10:30-13:00 دریافت
تحصیلات تکمیلی
کد درس نام درس شماره استاد نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان فایل الحاقی
7012011_01 الکترونیک کوانتومی 300506 رزاقی محمد 1399/04/14 08:00-10:30 دریافت
7012066_01 الکترونیک نوری 300506 رزاقی محمد 1399/04/28 08:00-10:30 دریافت
7012067_01 دینامیک سیستمهای قدرت الکتریکی 1 300162 حسامی نقشبندی علی 1399/04/21 10:30-13:00 دریافت
7012072_01 الکترونیک قدرت 2 300542 میرزائی رحمت الله 1399/04/23 08:00-10:30 دریافت
7012076_01 کنترل توان راکتیو در سیستمهای قدرت 300620 مشتاق جمال 1399/04/09 08:00-10:30 دریافت
7012077_01 بررسی حالات گذرا در سیستمهای قدرت 300246 طاریمرادی هادی 1399/04/25 08:00-10:30 دریافت
7012080_01 برنامه ریزی در سیستمهای قدرت 394021 گل‌پیرا هیمن 1399/04/07 08:00-10:30 دریافت
7012088_01 کنترل غیر خطی 390143 حسنی فرد گوران 1399/04/09 10:30-13:00 دریافت
7012090_01 شناسایی سیستم ها 398230 بیگ زاده نوعی برمک 1399/04/30 10:30-13:00 دریافت
7012092_01 حفاظت پیشرفته سیستم های قدرت 391165 رضائی نوید 1399/04/30 08:00-10:30 دریافت
7012099_02 مباحث ویژه در مهندسی قدرت 1 300249 شفیعی قباد 1399/04/18 10:30-13:00 دریافت
7012100_01 مباحث ویژه در مهندسی قدرت 2 389015 فتحی محمد 1399/05/01 10:30-13:00 دریافت
7012123_01 کنترل تطبیقی 392087 باتمانی یزدان 1399/04/21 10:30-13:00دریافت
7012127_01 کنترل پیش بین 300249 شفیعی قباد 1399/04/28 10:30-13:00 دریافت
7012147_01 مباحث ویژه در الکترونیک1 390189 جهانی راد هادی 1399/04/30 10:30-13:00 دریافت
7012158_01 تئوری پیشرفته مخابرات 300010 حسین پناهی فرزاد 1399/04/18 08:00-10:30 دریافت
7012245_01 مدارهای مجتمع خیلی فشرده(VLSI) 390189 جهانی راد هادی 1399/04/21 10:30-13:00 دریافت
7012272_01 شبکه های کامپیوتری پیشرفته 389015 فتحی محمد 1399/04/25 10:30-13:00 دریافت
7012273_01 بازار برق 391165 رضائی نوید 1399/04/23 10:30-13:00 دریافت
7012290_01 مباحث ویژه 1 در مهندسی کنترل 394021 گل‌پیرا هیمن 1399/04/11 08:00-10:30 دریافت
7012307_01 مباحث ویژه در الکترونیک قدرت1 300009 غلامی مهرداد 1399/04/11 10:30-13:00 دریافت
7012311_01 مخابرات سلولی 397070 حسین پناهی فریدون 1399/05/01 08:00-10:30 دریافت