دسترسی سریع
سلمان احمدی
سلمان احمدی -
گروه عمران استادیار
s.ahmadi [at] uok.ac.ir - salman.ahmady [at] gmail.com
دپارتمان مهندسی عمران - اتاق 208 -
مژده امانی
مژده امانی -
گروه عمران استادیار
m.amani [at] uok.ac.ir
دپارتمان مهندسی عمران- اتاق 206 -
جمیل بهرامی
جمیل بهرامی -
گروه عمران استادیار
jbahrami [at] uok.ac.ir - jamil.bahrami [at] gmail.com
دپارتمان مهندسی عمران - اتاق 219 087-33665310
مسعود خلیقی
مسعود خلیقی -
گروه عمران استادیار
m.khalighi [at] uok.ac.ir
دپارتمان مهندسی عمران- اتاق 215 -
هوشنگ دباغ
هوشنگ دباغ -
گروه عمران استادیار
h.dabbagh [at] uok.ac.ir
دپارتمان مهندسی عمران - اتاق 205 -
فرزین فاروقی
فرزین فاروقی -
گروه عمران استادیار
f.farooghi [at] uok.ac.ir
دپارتمان مهندسی عمران - اتاق 105 087-33620105
آرمان مام عزیزی
آرمان مام عزیزی -
گروه عمران استادیار
a.mamazizi [at] uok.ac.ir
دپارتمان مهندسی عمران- اتاق106 -
کامران نوبخت وکیلی
کامران نوبخت وکیلی -
گروه عمران مربی
mailto:k.vakili [at] uok.ac.ir
دپارتمان مهندسی عمران- اتاق 305 -
کاوه کرمی
کاوه کرمی مدیر گروه
گروه عمران استادیار
ka.karami [at] uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/Ka.Karami
دپارتمان مهندسی عمران- اتاق 208 -
آزاد یزدانی
آزاد یزدانی -
گروه عمران دانشیار
a.yazdani [at] uok.ac.ir
دپارتمان مهندسی عمران- اتاق 212 -