دسترسی سریع

آزمایشگاه‌های گروه مهندسی شیمی

گروه مهندسی شیمی دانشگاه کردستان در حال حاضر دارای  آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و  آزمایشگاه‌های آموزشی مرتبط با رشته می‌باشد.
آزمایشگاه‌های تحقیقاتی:
  • نانوالیاف؛
  • کاتالیست؛
  • بیوتکنولوژی.

آزمایشگاه‌های آموزشی:
  • آزمایشگاه انتقال حرارت؛
  • آزمایشگاه عملیات واحد (شیمی صنعتی)؛
  • آزمایشگاه نفت؛
  • آزمایشگاه مکانیک سیالات؛
  • آزمایشگاه کنترل فرآیند؛