دسترسی سریع

هیئت علمی دانشکده هنر و معماری

حامد امانی
حامد امانی مدیر گروه صنایع دستی
گروه صنایع دستی مربی
-
- -
کیومرث ایراندوست
کیومرث ایراندوست -
گروه شهرسازی دانشیار
k.irandoost [at] uok.ac.ir - Kau1348 [at] yahoo.com
دانشکده هنر و معماری- اتاق 108 087-33662963 (داخلی 4368)
بختیار بهرامی
بختیار بهرامی معاون پژوهشی دانشکده هنر و معماری
گروه شهرسازی استادیار
b.bahrami [at] uok.ac.ir
دانشکده هنر و معماری- اتاق 121 33664600-5 (داخلی 4371)
حمید حاصلی
حمید حاصلی -
گروه موسیقی مربی
h.haseli@uok.ac.ir
- -
کیومرث حبیبی
کیومرث حبیبی مدیر گروه شهرسازی
گروه شهرسازی دانشیار
habibi_ki [at] yahoo.co.uk
دانشکده هنر و معماری- اتاق 122 087-33664600 (داخلی 4367)
نینا خلیقی
نینا خلیقی -
گروه شهرسازی استادیار
-
- -
جواد ده ده جانی
جواد ده ده جانی -
گروه صنایع دستی مربی
j.dadejani [at] uok.ac.ir
دانشکده هنر و معماری- اتاق 114 33664600-10 (داخلی 4361)
سارا سلیمانی
سارا سلیمانی مدیر گروه
گروه معماری استادیار
s_soleimani [at] iust.ac.ir
دانشکده هنر و معماری- اتاق 109 33664600-5 (داخلی 4366)
کژوان ضیاءالدینی
کژوان ضیاءالدینی -
گروه موسیقی مربی
k.ziaoddini [at] uok.ac.ir
دانشکده‌ی هنر و معماری، اتاق 115 33664600-10 (داخلی 4360)
هوشمند علیزاده
هوشمند علیزاده -
گروه شهرسازی دانشیار
h.alizadeh [at] uok.ac.ir
دانشکده هنر و معماری- اتاق 111 33664600-10 (داخلی 4364)
...21