دسترسی سریع
جدول دروس دوره کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی(سرفصل قدیم) با ذکر پیش نیازهای هر درس
برنامه راهبردی- تفصیلی گروه موسیقی- سال 98
خشته ی وانه بنه ره تیه کان
خشته ی وانه پسپوریه کان
خشته ی وانه سه ره کیه کان
چارت ترمی سرفصل جدید کارشناسی
لیست دروس سرفصل جدید کارشناسی