دسترسی سریع
حامد امانی
حامد امانی مدیر گروه صنایع دستی
گروه صنایع دستی مربی
-
- -
جواد ده ده جانی
جواد ده ده جانی -
گروه صنایع دستی مربی
j.dadejani [at] uok.ac.ir
دانشکده هنر و معماری- اتاق 114 33664600-10 (داخلی 4361)