دسترسی سریع

مسئولین دانشکده هنر و معماری

صلاح الدین ویسی
صلاح الدین ویسی رئیس دانشکده هنر و معماری
گروه معماری استادیار
svaisi [at] uok.ac.ir
دانشکده هنر و معماری- اتاق 112 087-33664600 (داخلی 4363)
صلاح الدین مولانایی
صلاح الدین مولانایی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده هنر و معماری
گروه معماری استادیار
drmolanai [at] iust.ac.ir
دانشکده هنر و معماری- اتاق 109 087-33664600 (داخلی 4366)
هوشمند علیزاده
هوشمند علیزاده معاون پژوهشی دانشکده هنر و معماری
گروه شهرسازی دانشیار
h.alizadeh [at] uok.ac.ir
دانشکده هنر و معماری- اتاق 111 33664600-10 (داخلی 4364)