دسترسی سریع

مسئولین دانشکده هنر و معماری

کیومرث ایراندوست
کیومرث ایراندوست ریاست دانشکده هنر و معماری
گروه شهرسازی دانشیار
k.irandoost [at] uok.ac.ir - Kau1348 [at] yahoo.com
دانشکده هنر و معماری- اتاق 108 087-33662963 (داخلی 4368)
مهرداد یوسف زمانی
مهرداد یوسف زمانی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
گروه معماری استادیار
mu1341 [at] yahoo.com
دانشکده هنر و معماری- اتاق 106 33664600-10 (داخلی 4369)
هوشمند علیزاده
هوشمند علیزاده معاون پژوهشی دانشکده هنر و معماری
گروه شهرسازی دانشیار
h.alizadeh [at] uok.ac.ir
دانشکده هنر و معماری- اتاق 111 33664600-10 (داخلی 4364)