دسترسی سریع

مسئولین دانشکده هنر و معماری

صلاح الدین ویسی
صلاح الدین ویسی رئیس دانشکده هنر و معماری
گروه معماری استادیار
svaisi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Salah_Vaisi
دانشکده هنر و معماری- اتاق 112 087-33664600 (داخلی 4363)
صلاح الدین مولانایی
صلاح الدین مولانایی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده هنر و معماری
گروه معماری استادیار
drmolanai [at] iust.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Salahedin_Molanaei
دانشکده هنر و معماری- اتاق 109 087-33664600 (داخلی 4366)
بختیار بهرامی
بختیار بهرامی معاون پژوهشی دانشکده هنر و معماری
گروه شهرسازی استادیار
b.bahrami [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Bakhtiar_Bahrami
دانشکده هنر و معماری- اتاق 121 33664600-5 (داخلی 4371)